• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Rīcība situācijās, kurās patiesā labuma guvēja informācijas pārbaudes laikā konstatēta neatbilstība ar Uzņēmumu reģistrā reģistrēto informāciju

Saskaņā ar Uzņēmumu reģistra izstrādāto vadlīniju, kas apstiprinātas 2020. gada 27. martā, 8.punktā noteikto, ja likuma subjekti vai uzraudzības un kontroles institūcijas, konstatē, ka informācija par noskaidroto patieso labuma guvēju nesakrīt ar informāciju par reģistrēto patieso labuma guvēju, kas nerada pārliecību par to, ka reģistrētais patiesais labuma guvējs būtu cita persona, likuma subjekti vai uzraudzības un kontroles institūcijas, informē par to Uzņēmumu reģistru, nosūtot informāciju par konstatēto nesakritību uz elektroniskā pasta adresi kluda@ur.gov.lv.

Lai izveidotu vienotu pieeju visu likuma subjektu, kā arī uzraudzības un kontroles institūciju rīcībai, ziņojot par neatbilstībām reģistrētajā informācijā par patieso labuma guvēju, Uzņēmumu reģistrs ir apkopojis gadījumus, kad informācijas atšķirība nav uzskatāma par kļūdu un nav nepieciešams ziņot par neatbilstību.

Transkripcijas vai pārrakstīšanās kļūdas personu datos

Nav nepieciešams ziņot par kļūdu

 • Personas datu transkripcija no svešvalodas. Piemēram, Jakrin un Yakrin.
 • Institūcijas, kas izsniegusi personu identificējošu dokumentu, nosaukuma atveide. Piemēram, personu apliecinošu dokumentu izdevusi Krievijas Federācijas dienests, taču Reģistrā reģistrēts institūcijas nosaukums – FMC vai ФMC, vai The Federal Migration Service, vai tā latviskotais tulkojums.

Nepieciešams ziņot par kļūdu

 • Ja personu datos tiek konstatēts burta vai garumzīmju iztrūkums un citas pārrakstīšanās vai acīmredzamas pārrakstīšanās kļūdas. Piemēram, personas vārds reģistrēts Jarins, taču faktiski bija jāreģistrē kā Jakrins.

Transliterācijas kļūdas vai pārrakstīšanās kļūdas ārvalstu subjekta datos

Nav nepieciešams ziņot par kļūdu

 • Ārvalsts subjekta nosaukums atveidots, izmantojot nacionālo alfabētu (slāvu/ arābu u.c. valstu alfabētu), taču Uzņēmumu reģistrā ārvalsts subjekts reģistrēts, izmantojot latīņu alfabētu. Piemēram, Руссиан Воод reģistrēts kā Russian Vood.
 • Ārvalsts subjekta identificējošā informācija Uzņēmumu reģistrā reģistrēta aizstājot atsevišķus burtus ar latīņu alfabēta burtiem. Piemēram, ārvalsts subjekta juridiskā adrese ir Vācija, Alsleben, Bernburger Straβe, burts “β”tiek aizstāts ar burtiem “ss” vai adrese ir atveidota latviešu valodā.

Nepieciešams ziņot par kļūdu

 • Ja ārvalsts subjekta identificējošā informācijā konstatēts burta un citas pārrakstīšanās vai acīmredzamas pārrakstīšanās kļūdas. Piemēram, OU Sixxv vietā reģistrēts OU Sixv.

Atšķirības personu identificējošu dokumentu datos

Nav nepieciešams ziņot par kļūdu

 • Uzņēmumu reģistrā informācijā par PLG kā personu apliecinošs dokuments reģistrēta ID karte, taču likuma subjekta rīcībā ir personas pases dati.

Nepieciešams ziņot par kļūdu

 • Identiskos personu identificējošu dokumentu datos konstatētas datu atšķirības. Piemēram, atšķirīgi dokumenta izdošanas datumi, dokumenta numura neatbilstība, tāpat arī citas atšķirības, kas neļauj gūt pārliecību, ka reģistrētā persona ir viena un tā pati.

Atšķirības informācijā par personas valstspiederību

Nav nepieciešams ziņot par kļūdu

 • Fiziskai personai ir dubultpilsonība, taču Uzņēmumu reģistrā tā reģistrēta tikai ar vienu valstspiederību.

Nepieciešams ziņot par kļūdu

 • Fiziskai personai (PLG) ievadot datus par valstspiederību, norādīts “Libērijas Republika”, taču visos iesniegtajos dokumentos norādīts “Latvijas Republika”.
 • Svarīgi! Uzņēmumu reģistrā PLG automātiskās reģistrācijas rezultātā (ieraksti veikti laika posmā 05.07.2019. – 31.07.2019.) ziņas par ārvalsts fiziskas personas valstspiederību/ dzīvesvietas valsti[1] var atšķirties no klienta izpētes rezultātā noskaidrotās informācijas. Šajā gadījumā juridiskai personai ir jāpiesaka Uzņēmumu reģistrā izmaiņas informācijā par PLG – datu atšķirības nav uzskatāmas par kļūdu reģistrācijas procesā.

Atšķirības personu identificējošos datos

Nav nepieciešams ziņot par kļūdu

 • Ārvalsts fiziskai personai ir beigusies Latvijas Republikā piešķirtā uzturēšanas atļauja, kā rezultātā personai piešķirtais personas kods ir neaktīvs (nav personas koda), taču Uzņēmumu reģistrā personai atsevišķos statusos (valde/ dalībnieks/ PLG) reģistrēts personas kods.

Nepieciešams ziņot par kļūdu

 • Ārvalsts fiziskai personai ir Latvijas Republikā piešķirts personas kods, taču, piemēram,  PLG identificējošā informācijā norādīti dzimšanas dati.

Atšķirības personu, ar kuru starpniecību PLG īsteno kontroli juridiskajā personā, datos

Nav nepieciešams ziņot par kļūdu

 • Subjektam, ar kura starpniecību PLG veic kontroli juridiskajā personā, ir mainīts nosaukums un juridiskā adrese vai, piemēram, tas ir likvidēts/reorganizēts.

Nepieciešams ziņot par kļūdu

 • Subjektam, ar kura starpniecību PLG veic kontroli juridiskajā personā, identificējošie dati norādīti kļūdaini. Piemēram, kļūda reģistrācijas numurā.

______________

[1] Atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma pārejas noteikumu 42.punktam - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ziņas par PLG valstspiederību un pastāvīgās dzīvesvietas valsti reģistrē šādi:

1) ja personai ir personas kods, kā PLG valstspiederība un pastāvīgās dzīvesvietas valsts tiek reģistrēta Latvija;

2) ja personai nav personas koda, kā patiesā labuma guvēja valstspiederība un pastāvīgās dzīvesvietas valsts tiek reģistrēta tā valsts, kas izdevusi personu apliecinošu dokumentu.