• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Vadlīnijas ziņošanai par, iespējams, nepatiesi sniegtu informāciju par patieso labuma guvēju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram

Vadlīniju mērķis ir izveidot vienotu pieeju visu likuma subjektu, kā arī uzraudzības un kontroles institūciju rīcībai gadījumos, ja konstatēts, ka Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētā informācija par patiesajiem labuma guvējiem, iespējams, ir nepatiesa.

I  Ievads

1. Vadlīnijas izstrādātas balstoties uz Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem (īpaši NILLTPFNL 18. panta 3.1 – 3.5daļu), kā arī ņemot vērā starptautisko organizāciju vadlīnijās norādīto.

2. Vadlīnijas piemēro likuma subjekti, kā arī uzraudzības un kontroles institūcijas, atbilstoši NILLTPFNL 18. panta 3.1, 3.3 un 3.5daļai, situācijās, kurās klienta izpētes gaitā noskaidrotā informācija par patieso labuma guvēju neatbilst Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētajai informācijai.

3. Neievērojot vadlīnijās norādīto, jāņem vērā, ka nebūs iespējams nodrošināt NILLTPFNL 18. panta 3.1 un 3.2 daļā norādīto termiņu ievērošanu.

II Paziņošanas veida izvēles nosacījumi

4. Ja likuma subjekts vai uzraudzības un kontroles institūcija, konstatē, ka noskaidrotais patiesais labuma guvējs (arī, ja ziņas par konkrētu patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams) neatbilst nevienam no reģistrētajiem patiesajiem labuma guvējiem (pēc būtības ir cita persona) vai nav reģistrēts kā patiesais labuma guvējs, likuma subjekts, kā arī uzraudzības un kontroles institūcija iesniedz paziņojumu Uzņēmumu reģistram, izmantojot Uzņēmumu reģistra patieso labuma guvēju ziņošanas risinājumu tīmekļvietnē plg.ur.gov.lv.

5. Šo vadlīniju 4. punktā minēto paziņojumu neiesniedz, ja likuma subjekts vai uzraudzības un kontroles institūcija, noskaidrojusi un pārliecinājusies par patieso labuma guvēju atbilstoši NILLTPFNL 18. panta septītajai daļai, bet Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrēta pazīme, ka “patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams” vai “patiesais labuma guvējs ir akcionārs tādā akciju sabiedrībā, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, un veids, kādā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu, izriet tikai no akcionāra statusa”.

6. Šo vadlīniju 4. punktā minēto paziņojumu neiesniedz, ja likuma subjekts vai uzraudzības un kontroles institūcija, noskaidrojusi un pārliecinājusies, ka patiesais labuma guvējs ir akcionārs tādā akciju sabiedrībā, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, un veids, kādā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu, izriet tikai no akcionāra statusa, bet Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrēta pazīme, ka “patiesais labuma guvējs ir akcionārs tādā akciju sabiedrībā, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, un veids, kādā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu, izriet tikai no akcionāra statusa”.

7. Ja likuma subjekts vai uzraudzības un kontroles institūcija, konstatē, ka informācija par noskaidroto patieso labuma guvēju nesakrīt ar informāciju par reģistrēto patieso labuma guvēju (pārrakstīšanās kļūda, tai skaitā nebūtiskas atšķirības personu identificējošā informācijā (tai skaitā personu apliecinošā dokumenta informācijā), kas nerada pārliecību par to, ka reģistrētais patiesais labuma guvējs būtu cita persona) likuma subjekts vai uzraudzības un kontroles institūcija, informē par to Uzņēmumu reģistru, nosūtot informāciju par konstatēto nesakritību uz elektroniskā pasta adresi kluda@ur.gov.lv.

III Piekļuve tīmekļvietnei plg.ur.gov.lv

8. Piekļuve tīmekļvietnei ur.gov.lv, kurā iespējams iesniegt šo vadlīniju 4. punktā minētos paziņojumus, kā arī aplūkot Reģistrētos brīdinājumus, tiek nodrošināta tikai likuma subjektiem, kā arī uzraudzības un kontroles institūcijām.

9. Šo vadlīniju 8. punktā norādītā piekļuve tiek nodrošināta personai, kura ir autentificējusies, izmantojot tīmekļvietnē plg.ur.gov.lv pieejamos autentifikācijas līdzekļus, un ir iekļauta uzraudzības un kontroles institūcijas Uzņēmumu reģistram iesniegtajā sarakstā, kuros uzraudzības un kontroles institūcija norāda:

9.1. par uzraudzībā esošo likuma subjektu pārstāvjiem:

9.1.1. fiziskām personām - vārdu, uzvārdu, personas kodu un kontaktinformāciju (tālruņa nr. un e-pastu);

9.1.2. juridiskām personām - reģistrācijas numuru, nosaukumu, kā arī augstākās vadības vai par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgo personu vārdu, uzvārdu, personas kodu un kontaktinformāciju (tālruņa nr. un e-pastu).

9.2. ja nepieciešams, uzraudzības un kontroles institūcijas pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu un kontaktinformāciju (tālruņa nr. un
e-pastu).

9.3. Saraksts tiek sagatavots standartizētā formātā (CSV) ar šādu struktūru: latvian_identity_number; forename; surname; phone_number; email; registration_number; legal_name.

10. Uzraudzības un kontroles institūcija paziņo Uzņēmumu reģistram tās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un kontaktinformāciju (tālruņa nr. un e-pastu), kura uzraudzības un kontroles institūcijas vārdā veiks šo vadlīniju 9.1. punktā minēto uzraugāmo likuma subjektu pārstāvju datu aktualizēšanu.

10.1.Uzņēmumu reģistrs šai personai piešķir uzraudzības un kontroles institūcijas administratora tiesības šo vadlīniju 9. punktā minēto uzraugāmo likuma subjektu pārstāvju datu aktualizēšanai tīmekļvietnē plg.ur.gov.lv.

10.2. Uzraudzības un kontroles institūcijas pārstāvis ar administratora tiesībām nodrošina aktualizētu šo vadlīniju 9. punktā minēto sarakstu standartizētā formātā (CSV) savlaicīgu, ne vēlāk kā divas darba dienas pēc saraksta aktualizācijas, importēšanu tīmekļvietnē plg.ur.gov.lv.

10.3. Par kārtību kādā saņemt informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta uzraudzībā esošajiem likuma subjektiem Uzņēmumu reģistrs un Valsts ieņēmumu dienests vienojas atsevišķi.

11. Šo vadlīniju 9. punktā minētās personas, kurām tiek nodrošināta piekļuve tīmekļvietnei plg.ur.gov.lv, var pievienot piekļuvei papildu lietotājus, norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un kontaktinformāciju (tālruņa nr. un e-pastu). Personas, kuras pievienojušas papildu lietotājus, nodrošina, ka papildu pievienotajiem lietotājiem ir tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem iesniegt paziņojumus par, iespējams, nepatiesu informāciju par patiesajiem labuma guvējiem Uzņēmumu reģistram, kā arī piekļūt Reģistrētajiem brīdinājumiem.

12. Ja persona tiek izslēgta no šo vadlīniju 9. punktā minētā uzraudzības un kontroles institūcijas Uzņēmumu reģistram iesniegtā saraksta vai mainās personas augstākā vadība vai par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgā persona, piekļuve tīmekļvietnei plg.ur.gov.lv tiek anulēta arī visiem šīs personas vadlīniju 11. punkta kārtībā izveidotajiem papildu lietotājiem.

IV Paziņojuma saturs

13. Iesniedzot šo vadlīniju 4. punktā minēto paziņojumu jānorāda:

13.1. ziņas par juridisko personu vai ārvalsts subjekta filiāli vai pārstāvniecību, par kuru tiek iesniegts paziņojums:

13.1.1. reģistrācijas numurs;

13.1.2. nosaukums;

13.1.3. reģistrēto patieso labuma guvēju (tai skaitā reģistrēto statusu “juridiskās personas patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams” vai “patiesais labuma guvējs ir akcionārs tādā akciju sabiedrībā, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, un veids, kādā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu, izriet tikai no akcionāra statusa”), kas neatbilst noskaidrotajam patiesajam labuma guvējam. Uzņēmumu reģistrs nodrošina iespēju izvēlēties un atzīmēt, vai paziņojums tiek iesniegts par vienu vai vairākiem jau reģistrētajiem patiesajiem labuma guvējiem (vai statusu), vai iesniegt apliecinājumu, ka Uzņēmumu reģistrā reģistrētā informācija par patieso labuma guvēju (vai statusu) ir nepilnīga (konstatētas citas personas (vai statuss), kas uzskatāmas par juridiskās personas vai ārvalsts subjekta filiāles vai pārstāvniecības patiesajiem labuma guvējiem atbilstoši NILLTFPNL 1. panta 5. punktam).

13.2. ziņas par noskaidroto patieso labuma guvēju/-iem:

13.2.1. vārds;

13.2.2. uzvārds;

13.2.3. personas kods vai dzimšanas datums;

13.2.4. papildus ziņas (nav norādāmas obligāti):

13.2.4.1. ziņas par personu apliecinošo dokumentu:

13.2.4.1.1. personu apliecinoša dokumenta numurs;

13.2.4.1.2. izdošanas datums;

13.2.4.1.3. valsts, kas dokumentu izdevusi;

13.2.4.1.4. iestāde, kas dokumentu izdevusi;

13.2.4.2. ziņas par personas valstspiederību;

13.2.4.3. ziņas par personas pastāvīgās dzīvesvietas valsti.

13.3. ja likuma subjekti vai uzraudzības un kontroles institūcijas konstatē, ka reģistrētais patiesais labuma guvējs (tai skaitā reģistrētais statuss “juridiskās personas patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams” vai “patiesais labuma guvējs ir akcionārs tādā akciju sabiedrībā, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, un veids, kādā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu, izriet tikai no akcionāra statusa”) neatbilst klienta izpētē noskaidrotajam, taču konkrētas ziņas par patieso labuma guvēju norādīt nav iespējams, iesniedzams (paziņojumā atzīmējams) apliecinājums.

13.4. ja likuma subjekti vai uzraudzības un kontroles institūcijas konstatē, ka bez reģistrētā patiesā labuma guvēja (tai skaitā reģistrētā statusa “patiesais labuma guvējs ir akcionārs tādā akciju sabiedrībā, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, un veids, kādā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu, izriet tikai no akcionāra statusa”), juridiskajai personai ir vēl vismaz viens patiesais labuma guvējs, kurš iepriekš nav pieteikts reģistrācijai, iesniedzams (paziņojumā atzīmējams) apliecinājums un norādāmas 13.2. punktā minētās ziņas. Ja ziņas par patieso labuma guvēju norādīt nav iespējams, papildus iesniedzams 13.3. punktā minētais apliecinājums.

13.5. paskaidrojums (brīvs teksta lauks) par patiesā labuma guvēja noskaidrošanas un pārliecināšanās procesā noskaidroto.

14. Tīmekļvietnē plg.ur.gov.lv netiek nodrošināta papildus dokumentu pievienošanas iespēja.

V Paziņojuma iesniegšana un atsaukšana

15. Šo vadlīniju 13. punktā norādīto informāciju paziņojuma iesniedzēji var labot līdz paziņojuma iesniegšanas brīdim Uzņēmumu reģistram.

16. Pēc šo vadlīniju 13. punktā norādītā paziņojuma iesniegšanas Uzņēmumu reģistram, bet pirms Reģistrētā brīdinājuma reģistrācijas brīža, paziņojuma iesniedzējs var dzēst iesniegto paziņojumu tīmekļvietnē plg.ur.gov.lv.

17. Pēc Reģistrētā brīdinājuma reģistrācijas paziņojuma, atbilstoši NILLTPFNL 18. panta 3.3daļai, iesniedzējs iesniegto paziņojumu var atsaukt tīmekļvietnē plg.ur.gov.lv.

VI Paziņotās informācijas pieejamība

18. Tīmekļvietnē plg.ur.gov.lv skata režīmā pieejams saraksts ar Reģistrētajiem brīdinājumiem, iekļaujot tajā informāciju par Reģistrētā brīdinājuma iekļaušanas datumu, kā arī sekojošu informāciju par juridisko personu vai ārvalsts subjekta filiāli vai pārstāvniecību, par kuru Reģistrēts brīdinājums:

18.1. nosaukums;

18.2. reģistrācijas numurs;

18.3. reģistrētā informācija (tai skaitā iepriekš reģistrētā (vēsturiskā)) par patieso labuma guvēju, par kuru iesniegts paziņojums un Reģistrēts brīdinājums:

18.3.1. vārds;

18.3.2. uzvārds;

18.3.3. personas kods vai dzimšanas datums.

18.4. Ja reģistrētā informācija par patieso labuma guvēju ir patiesa, bet nepilnīga, Reģistrētajā brīdinājumā tiek atspoguļota visa reģistrētā informācija par patieso labuma guvēju un apliecinājums, ka reģistrētā informācija ir nepilnīga.

19. Reģistrētos brīdinājumus saraksta veidā iespējams lejupielādēt .xls formātā, kā arī katru atsevišķi .pdf formātā.


Vadlīnijās lietotie termini:

Ārvalsts subjekts - Juridiskais veidojums atbilstoši NILLTPFNL 1. panta 8. punktam, kas Uzņēmumu reģistrā reģistrē filiāli vai pārstāvniecību

Likuma subjekti -NILLTPFNL 3. pantā noteiktie likuma subjekti

NILLTPFNL - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums

Noskaidrotais patiesais labuma guvējs - Atbilstoši NILLTPFNL 18. pantam likuma subjekta klienta izpētes gaitā noskaidrotais klienta vai personas, kura izteikusi vēlmi uzsākt darījuma attiecības ar likuma subjektu vai veikt gadījuma rakstura darījumu, patiesais labuma guvējs

Patiesais labuma guvējs - Fiziskā persona NILLTPFNL 1. panta 5. punkta izpratnē

Reģistrētais brīdinājums - Saskaņā ar NILLTPFNL 18. panta 3.daļu Uzņēmumu reģistra reģistrētais brīdinājums, ka reģistrētā informācija par patieso labuma guvēju, iespējams, ir nepatiesa 

Reģistrētais patiesais labuma guvējs - Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētais juridiskās personas vai ārvalstu subjekta patiesais labuma guvējs 

Uzņēmumu reģistrs - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

Uzraudzības un kontroles institūcijas - NILLTPFNL 45. pantā noteiktās uzraudzības un kontroles institūcijas 

 

Sagatavoja un apstiprināja:

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

Apstiprināts: 19.11.2020.