• lv
  • en

Vadlīnijas ziņošanai par, iespējams, nepatiesi sniegtu informāciju par patieso labuma guvēju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram

Vadlīniju mērķis ir izveidot vienotu pieeju visu likuma subjektu, kā arī uzraudzības un kontroles institūciju rīcībai gadījumos, ja konstatēts, ka Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētā informācija par patiesajiem labuma guvējiem, iespējams, ir nepatiesa.

 I Ievads

1. Vadlīnijas izstrādātas balstoties uz Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem (īpaši NILLTPFNL 18. panta 3.1 – 3.5 daļu), kā arī ņemot vērā starptautisko organizāciju vadlīnijās norādīto.

2. Vadlīnijas piemēro no 01.07.2020. (stājoties spēkā NILLTPFNL 18. panta 3.1 – 3.5 daļai) vai pēc tam no dienas, kad stājas spēkā vadlīniju aktualizētā versija, ja netiek noteikts cits vadlīniju grozījumu stāšanās spēkā datums.

3. Vadlīnijas piemēro likuma subjekti, kā arī uzraudzības un kontroles institūcijas, atbilstoši NILLTPFNL 18. panta 3.1, 3.un 3.5 daļai, situācijās, kurās klienta izpētes gaitā noskaidrotā informācija par patieso labuma guvēju neatbilst Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētajai informācijai.

4. Neievērojot vadlīnijās norādīto, jāņem vērā, ka nebūs iespējams nodrošināt NILLTPFNL 18. panta trešajā prim un trešajā divi prim daļā norādīto termiņu ievērošanu.

II Paziņošanas veida izvēles nosacījumi

5. Ja likuma subjekti vai uzraudzības un kontroles institūcijas, konstatē, ka noskaidrotais patiesais labuma guvējs neatbilst nevienam no reģistrētajiem patiesajiem labuma guvējiem (pēc būtības ir cita persona) vai nav reģistrēts kā patiesais labuma guvējs, likuma subjekti, kā arī uzraudzības un kontroles institūcijas iesniedz paziņojumu Uzņēmumu reģistram, izmantojot informācijas tīmekļvietnē info.ur.gov.lv pieejamo sadaļu “Brīdinājumi par PLG”.

6. Šo vadlīniju 5. punktā minēto paziņojumu neiesniedz, ja likuma subjekti vai uzraudzības un kontroles institūcijas, noskaidrojušas un pārliecinājušās par patieso labuma guvēju atbilstoši NILLTPFNL 18. panta septītajai daļai, bet Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrēta pazīme, ka “patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams” vai “patiesais labuma guvējs ir akcionārs tādā akciju sabiedrībā, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, un veids, kādā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu, izriet tikai no akcionāra statusa.

7. Šo vadlīniju 5. punktā minēto paziņojumu neiesniedz, ja likuma subjekti vai uzraudzības un kontroles institūcijas, noskaidrojušas un pārliecinājušās, ka patiesais labuma guvējs ir akcionārs tādā akciju sabiedrībā, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, un veids, kādā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu, izriet tikai no akcionāra statusa, bet Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrēta pazīme, ka “patiesais labuma guvējs ir akcionārs tādā akciju sabiedrībā, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, un veids, kādā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu, izriet tikai no akcionāra statusa.”.

8. Ja likuma subjekti vai uzraudzības un kontroles institūcijas, konstatē, ka informācija par noskaidroto patieso labuma guvēju nesakrīt ar informāciju par reģistrēto patieso labuma guvēju (pārrakstīšanās kļūda, tai skaitā nebūtiskas atšķirības personu identificējošā informācijā (tai skaitā personu apliecinošā dokumenta informācijā), kas nerada pārliecību par to, ka reģistrētais patiesais labuma guvējs būtu cita persona) likuma subjekti vai uzraudzības un kontroles institūcijas, informē par to Uzņēmumu reģistru, nosūtot informāciju par konstatēto nesakritību uz elektroniskā pasta adresi kluda@ur.gov.lv.  

III Piekļuve informācijas tīmekļvietnes info.ur.gov.lv sadaļai “Brīdinājumi par PLG”

9. Piekļuve informācijas tīmekļvietnes info.ur.gov.lv sadaļai “Brīdinājumi par PLG”, kurā iespējams iesniegt šo vadlīniju 5. punktā minētos paziņojumus, kā arī aplūkot Reģistrētos brīdinājumus, tiek nodrošināta tikai likuma subjektiem, kā arī uzraudzības un kontroles institūcijām.

10. Šo vadlīniju 9. punktā norādītā piekļuve tiek nodrošināta personai, kura ir autentificējusies, izmantojot informācijas tīmekļvietnē info.ur.gov.lv pieejamos autentifikācijas līdzekļus, un ir iekļauta uzraudzības un kontroles institūciju Uzņēmumu reģistram iesniegtajos sarakstos, kuros uzraudzības un kontroles institūcijas norāda:

10.1. uzraudzībā esošo likuma subjektu:

10.1.1. vārds, uzvārds, personas kods – fiziskajām personām;

10.1.2. reģistrācijas numurs, nosaukums, kā arī augstākās vadības vai par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgo personu vārds, uzvārds, personas kods - juridiskajām personām.

10.2. ja nepieciešams, uzraudzības un kontroles institūciju pārstāvju vārdu, uzvārdu, personas kodu.

11. Uzraudzības un kontroles institūcijas nodrošina aktualizētu šo vadlīniju 10. punktā minēto sarakstu savlaicīgu, ne vēlāk kā divas darba dienas pēc saraksta aktualizācijas, nodošanu Uzņēmumu reģistram standartizētā formātā (.xml). Par kārtību kādā saņemt informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta uzraudzībā esošajiem likuma subjektiem Uzņēmumu reģistrs un Valsts ieņēmumu dienests vienojas atsevišķi.

12. Šo vadlīniju 10. punktā minētās personas, kurām tiek nodrošināta piekļuve informācijas tīmekļvietnes info.ur.gov.lv sadaļai “Brīdinājumi par PLG”, var pievienot piekļuvei papildus lietotājus, norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu. Personas, kuras pievienojušas papildus lietotājus, nodrošina, ka papildus pievienotajiem lietotājiem ir tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem iesniegt paziņojumus par, iespējams, nepatiesu informāciju par patiesajiem labuma guvējiem Uzņēmumu reģistram, kā arī piekļūt Reģistrētajiem brīdinājumiem.

13. Ja persona tiek izslēgta no šo vadlīniju 10. punktā minētā uzraudzības un kontroles institūcijas Uzņēmumu reģistram iesniegtā saraksta vai mainās personas augstākā vadība vai par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgā persona, piekļuve informācijas tīmekļvietnes info.ur.gov.lv sadaļai “Brīdinājumi par PLG” tiek anulēta arī visiem šīs personas vadlīniju 12. punkta kārtībā izveidotajiem papildus lietotājiem.

IV Paziņojuma saturs

14. Iesniedzot šo vadlīniju 5. punktā minēto paziņojumu jānorāda:

14.1. ziņas par paziņojuma iesniedzēju:

14.1.1. identificējošā informācija atbilstoši šo vadlīniju 10. punktam, kuras automātisku iekļaušanu paziņojumā nodrošina Uzņēmumu reģistrs, atbilstoši autentifikācijas datiem;

14.1.2. kontaktinformācija, kuru saziņai ar paziņojuma iesniedzēju izmantot tiesībaizsardzības iestādēm:

14.1.2.1. elektroniskā pasta adrese;

14.1.2.2. tālruņa numurs;

14.2. ziņas par juridisko personu vai ārvalsts subjekta filiāli vai pārstāvniecību, par kuru tiek iesniegts paziņojums:

14.2.1. reģistrācijas numurs;

14.2.2. nosaukums;

14.2.3. reģistrēto patieso labuma guvēju (tai skaitā reģistrēto statusu “juridiskās personas patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams” vai “patiesais labuma guvējs ir akcionārs tādā akciju sabiedrībā, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, un veids, kādā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu, izriet tikai no akcionāra statusa”), kas neatbilst noskaidrotajam patiesajam labuma guvējam. Uzņēmumu reģistrs nodrošina iespēju izvēlēties un atzīmēt, par kuru no reģistrētajiem patiesajiem labuma guvējiem (vai statusu) tiek iesniegts paziņojums;

14.3. ziņas par noskaidroto patieso labuma guvēju/-iem:

14.3.1. vārds;

14.3.2. uzvārds;

14.3.3. personas kods vai dzimšanas datums;

14.3.4. papildus ziņas (nav norādāmas obligāti):

14.3.4.1. ziņas par personu apliecinošo dokumentu:

14.3.4.1.1. personu apliecinoša dokumenta numurs;

14.3.4.1.2. izdošanas datums;

14.3.4.1.3. valsts, kas dokumentu izdevusi;

14.3.4.1.4. iestāde, kas dokumentu izdevusi;

14.3.4.2. ziņas par personas valstspiederību;

14.3.4.3. ziņas par personas pastāvīgās dzīvesvietas valsti;

14.4. paskaidrojums (brīvs teksta lauks) par patiesā labuma guvēja noskaidrošanas un pārliecināšanās procesā noskaidroto.

15. Informācijas tīmekļvietnes info.ur.gov.lv sadaļā “Brīdinājumi par PLG” netiek nodrošināta papildus dokumentu pievienošanas iespēja.

V Paziņojuma iesniegšana un atsaukšana

16. Šo vadlīniju 14. punktā norādīto informāciju paziņojuma iesniedzēji var labot līdz paziņojuma iesniegšanas brīdim Uzņēmumu reģistram.

17. Pēc šo vadlīniju 14. punktā norādītā paziņojuma iesniegšanas Uzņēmumu reģistram, bet pirms Reģistrētā brīdinājuma reģistrācijas brīža, paziņojuma iesniedzējs var dzēst iesniegto paziņojumu informācijas tīmekļvietnes info.ur.gov.lv sadaļā “Brīdinājumi par PLG”.

18. Pēc Reģistrētā brīdinājuma reģistrācijas paziņojuma, atbilstoši NILLTPFNL 18. panta 3.3 daļai, iesniedzējs iesniegto paziņojumu var atsaukt informācijas tīmekļvietnes info.ur.gov.lv sadaļā “Brīdinājumi par PLG”.

VI Paziņotās informācijas pieejamība

19. Informācijas tīmekļvietnes info.ur.gov.lv sadaļā “Brīdinājumi par PLG”, .pdf. un .xls formātā, tiek nodrošināta piekļuve sarakstam ar Reģistrētajiem brīdinājumiem, iekļaujot tajā informāciju par Reģistrētā brīdinājuma iekļaušanas datumu, kā arī sekojošu informāciju par juridisko personu vai ārvalsts subjekta filiāli vai pārstāvniecību, par kuru Reģistrēts brīdinājums:

19.1. nosaukums;

19.2. reģistrācijas numurs;

19.3. reģistrētā (tai skaitā iepriekš reģistrētā (vēsturiskā)) patiesā labuma guvēja par kuru iesniegts paziņojums un Reģistrēts brīdinājums:

19.3.1. vārds;

19.3.2. uzvārds;

19.3.3. personas kods vai dzimšanas datums.


Vadlīnijās lietotie termini:

Ārvalsts subjekts - Juridiskais veidojums atbilstoši NILLTPFNL 1. panta 8. punktam, kas Uzņēmumu reģistrā reģistrē filiāli vai pārstāvniecību

Likuma subjekti -NILLTPFNL 3. pantā noteiktie likuma subjekti

NILLTPFNL - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums

Noskaidrotais patiesais labuma guvējs - Atbilstoši NILLTPFNL 18. pantam likuma subjekta klienta izpētes gaitā noskaidrotais klienta vai personas, kura izteikusi vēlmi uzsākt darījuma attiecības ar likuma subjektu vai veikt gadījuma rakstura darījumu, patiesais labuma guvējs

Patiesais labuma guvējs - Fiziskā persona NILLTPFNL 1. panta 5. punkta izpratnē

Reģistrētais brīdinājums - Saskaņā ar NILLTPFNL 18. panta 3.daļu Uzņēmumu reģistra reģistrētais brīdinājums, ka reģistrētā informācija par patieso labuma guvēju, iespējams, ir nepatiesa 

Reģistrētais patiesais labuma guvējs - Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētais juridiskās personas vai ārvalstu subjekta patiesais labuma guvējs 

Uzņēmumu reģistrs - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

Uzraudzības un kontroles institūcijas - NILLTPFNL 45. pantā noteiktās uzraudzības un kontroles institūcijas 

 

Sagatavoja un apstiprināja:

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

Apstiprināts: 27.03.2020.