• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Patieso labuma guvēju skaidrojums

2. Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības

Ņemot vērā, ka Uzņēmumu reģistra vestajā komercreģistrā tiek reģistrētas arī publiskas personas kapitālsabiedrības (valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības) - kapitālsabiedrības, kurā visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder vienai publiskai personai, norādāms sekojošais.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.panta 1. un 2. apakšpunktu publiska persona ir Latvijas Republika kā sākotnējā publisko tiesību juridiskā persona un atvasinātas publiskas personas. Tās darbojas saskaņā ar publisko tiesību principiem, savukārt atvasināta publiska persona — pašvaldība vai cita ar likumu vai uz likuma pamata izveidota publiska persona, kurai ar likumu piešķirta sava autonoma kompetence, kas ietver arī sava budžeta veidošanu un apstiprināšanu un tai var būt sava manta.

Ievērojot minēto, jo īpaši ņemot vērā publiskas personas definīciju, ja valsts un pašvaldību kapitālsabiedrība darbojas atbilstoši normatīvajiem aktiem, tās patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams. Ja valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību patieso labuma guvēju nav iespējams noskaidrot, pieteikumā par patieso labuma guvēju jāapliecina, ka patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams, uzņemoties atbildību par sniegto ziņu patiesumu.