• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Patieso labuma guvēju skaidrojums

8. Ziņošana par neatbilstošu informāciju par patiesajiem labuma guvējiem

2020. gada 1. jūlijā spēkā stājās Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (Likums) grozījumi, kas paredzēja speciālu kārtību informācijas apmaiņai starp valsts iestādēm un Likuma subjektiem, piemēram, ārpakalpojumu grāmatvežiem, advokātiem, maksātnespējas administratoriem, bankām u.c. Kopš 2020. gada 1. jūnija darbojas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (Reģistrs) izstrādātais patieso labuma guvēju (PLG) ziņošanas risinājums, kurā Likuma subjekti, kā arī uzraudzības un kontroles institūcijas (UKI) un to deleģētie pārstāvji atbilstoši Likuma 18. panta 3.daļā noteiktajam iesniedz paziņojumu par, iespējams, nepatiesi sniegtu informāciju par juridiskās personas (klienta) PLG. Lai vienveidotu pieeju Likuma subjektu un UKI rīcībai gadījumos, ja konstatēts, ka Reģistra vestajos reģistros reģistrētā informācija par PLG, iespējams, ir nepatiesa, Reģistrs ir izstrādājis vadlīnijas.

Ar grozījumiem Likumā un likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”, kas spēkā stājās 2024. gada 1. janvārī, cita starpā tiek paplašināts to subjektu loks, kam ir pienākums iesniegt Reģistrā pieteikumu informācijas reģistrācijai par to PLG, kā arī tiek izveidots jauns reģistrs – juridisko veidojumu PLG reģistrs. Ņemot vērā, ka Likumā noteiktā klientu izpēte attiecas arī uz ārvalstu juridiskajiem veidojumiem, kas vēlas darboties Latvijā, Likuma subjektiem, kā arī UKI ir pienākums iesniegt iepriekš minēto paziņojumu arī par juridisko veidojumu PLG. Vienlaikus, ņemot vērā, ka juridisko veidojumu PLG reģistra tehniskā izstrāde ir plānota līdz 2025. gada 6. janvārim, iesniegt paziņojumu PLG ziņošanas risinājumā šobrīd nebūs iespējams. Ziņojumu personas, kurām ir piekļuve PLG ziņošanas risinājumam, Reģistram iesniegs Iesnieguma likumā noteiktajā kārtībā. Savukārt informāciju par reģistrētajiem brīdinājumiem attiecībā uz juridiskajiem veidojumiem Reģistrs izsniegs Likuma subjektiem un UKI pēc individuāla pieprasījuma.

Reģistram gan šobrīd, gan turpmāk var iesniegt informāciju par konstatētām pārrakstīšanās kļūdām Reģistra vestajos reģistros. Šādas kļūdas tiek labotas likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” noteiktajā kārtībā. Informēt par kļūdām var ar iesniegumu, to parakstot ar drošu e-parakstu un nosūtot uz e-pastu pasts@ur.gov.lv, kā arī portālā Latvija.lv. 

Likuma subjekti un UKI aicināti informē Reģistru par konstatēto neatbilstību, nosūtot informāciju uz e-pasta adresi kludas@ur.gov.lv.


(!) Nav jāziņo par kļūdu, ja konstatētas:

 • Transkripcijas vai pārrakstīšanās kļūdas personu datos:
  • Personas datu transkripcija no svešvalodas, piemēram, Jakrin un Yakrin.
  • Institūcijas, kas izsniegusi personu identificējošu dokumentu, nosaukuma atveide. Piemēram, personu apliecinošu dokumentu izdevis Krievijas Federācijas dienests, taču Reģistrā reģistrēts institūcijas nosaukums – FMC vai ФMC, vai The Federal Migration Service, vai tā latviskotais nosaukums.
 • Transliterācijas kļūdas vai pārrakstīšanās kļūdas ārvalstu subjekta datos:
  • Ārvalsts subjekta nosaukums atveidots, izmantojot nacionālo alfabētu (slāvu/ arābu u.c. valstu alfabētu), taču Reģistrā ārvalsts subjekts reģistrēts, izmantojot latīņu alfabētu, piemēram, Руссиан Воод reģistrēts kā Russian Vood.
  • Ārvalsts subjekta identificējošā informācija Reģistrā reģistrēta aizstājot atsevišķus burtus ar latīņu alfabēta burtiem. Piemēram, ārvalsts subjekta juridiskā adrese ir Vācija, Alsleben, Bernburger Straβe, burts “β”tiek aizstāts ar burtiem “ss” vai adrese ir atveidota latviešu valodā.
 • Atšķirības personu identificējošu dokumentu datos – piemēram, Reģistrā informācijā par PLG kā personu apliecinošs dokuments reģistrēta ID karte, taču likuma subjekta rīcībā ir personas pases dati.
 • Atšķirības informācijā par personas valstspiederību – piemēram, fiziskai personai ir dubultpilsonība, taču Reģistrā tā reģistrēta tikai ar vienu valstspiederību.

(!) Reģistrs vērš uzmanību, ka saskaņā ar Likuma pārejas noteikumu 41. punktu, ja juridiskā persona līdz 2019. gada 1. jūlijam nebija iesniegusi atsevišķu pieteikumu PLG reģistrācijai, kā arī, ja informācija par tās PLG bija iesniegta citu normatīvajos aktos noteiktu pienākumu ietvaros un veids, kādā tiek īstenota juridiskās personas kontrole, izrietēja attiecīgi tikai no sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) dalībnieka, personālsabiedrības biedra, individuālā uzņēmuma vai zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieka vai nodibinājuma valdes locekļa statusa, bija uzskatāms, ka juridiskā persona ir paziņojusi tās PLG, un Reģistrs, nepieņemot atsevišķu lēmumu, minētās personas reģistrēja kā PLG attiecīgajos reģistros.

Ja PLG automātiskās reģistrācijas rezultātā (informācija reģistrēta posmā no 2019. gada 5. jūlija līdz 2019. gada 31. jūlijam) ziņas par ārvalsts fiziskas personas valstspiederību/ dzīvesvietas valsti[1] atšķiras no faktiskās situācijas, juridiskajai personai ir jāpiesaka Reģistrā izmaiņas informācijā par PLG.

Ņemot vērā, ka Reģistrs ir informāciju reģistrējis uz Likuma pamata, Reģistrs pēc savas iniciatīvas nevar veikt attiecīgās informācijas labošanu. Atbilstošas informācijas reģistrācija (tai skaitā automātiskās reģistrācijas rezultātā) ir juridiskās personas atbildība.

 • Atšķirības personu identificējošos datos – piemēram, ārvalsts fiziskai personai ir beigusies Latvijas Republikā piešķirtā uzturēšanas atļauja, kā rezultātā personai piešķirtais personas kods ir neaktīvs (nav personas koda), taču Reģistrā personai atsevišķos statusos (valde/ dalībnieks/ PLG) reģistrēts personas kods.

Šajā gadījumā juridiskā persona piesaka Reģistrā izmaiņas informācijā par personas datiem

 • Atšķirības personu, ar kuru starpniecību PLG īsteno kontroli juridiskajā personā, datos – piemēram, subjektam, ar kura starpniecību PLG veic kontroli juridiskajā personā, ir mainīts nosaukums un juridiskā adrese vai, piemēram, tas ir likvidēts/reorganizēts.

Šajā gadījumā juridiskā persona piesaka Reģistrā izmaiņas informācijā par PLG vai, ja nepieciešams, arī dalībnieku sastāvā.

Informācija par ziņojumiem par iespējami nepatiesu ziņu sniegšanu nav pieejama visiem.

Piekļuve PLG ziņošanas risinājumam, kurā iespējams iesniegt iepriekš minētos paziņojumus un aplūkot reģistrētos brīdinājumus, ir pieejama tikai Likuma subjektiem, UKI un tiesībaizsardzības institūcijām. Paziņojumi un reģistrētie brīdinājumi par juridisko veidojumu PLG līdz tehniskā risinājuma pielāgošanai tiek apstrādāti manuāli.


[1] Atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma pārejas noteikumu 42.punktam - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ziņas par PLG valstspiederību un pastāvīgās dzīvesvietas valsti reģistrē šādi:

1) ja personai ir personas kods, kā PLG valstspiederība un pastāvīgās dzīvesvietas valsts tiek reģistrēta Latvija;

2) ja personai nav personas koda, kā patiesā labuma guvēja valstspiederība un pastāvīgās dzīvesvietas valsts tiek reģistrēta tā valsts, kas izdevusi personu apliecinošu dokumentu.