• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Patieso labuma guvēju skaidrojums

9. Ziņošana par neatbilstošu informāciju par patiesajiem labuma guvējiem šobrīd un no 2020.gada 1.jūlija

2020. gada 1. jūlijā spēkā stāsies Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk – Likums) grozījumi, kas paredz speciālu kārtību informācijas apmaiņai starp valsts iestādēm un Likuma subjektiem, piemēram, ārpakalpojumu grāmatvežiem, advokātiem, maksātnespējas administratoriem, bankām u.c.

Lai izveidotu vienotu pieeju Likuma subjektu, kā arī uzraudzības un kontroles institūciju (UKI) rīcībai gadījumos, ja konstatēts, ka Reģistra vestajos reģistros reģistrētā informācija par patiesajiem labuma guvējiem (PLG), iespējams, ir nepatiesa, Reģistrs ir izstrādājis metodoloģiju


Ziņošana par, iespējams, nepatiesi sniegtu informāciju par patieso labuma guvēju

Līdz 01.07.2020. ikviena persona ziņoja Valsts policijai, pēc 01.07.2020. Likuma subjekti ziņos Uzņēmumu reģistram, un Uzņēmumu reģistrs pēc tam ziņos Valsts policijai.

Ziņošanas nosacījumi pēc 01.07.2020.

Ziņošana likuma subjektiem un uzraudzības un kontroles institūcijām

(!) Nav jāziņo par neatbilstību, ja Reģistra vestajos reģistros reģistrēta pazīme “PLG noskaidrot nav iespējams” vai “PLG ir akcionārs tādā akciju sabiedrībā, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, un veids, kādā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu, izriet tikai no akcionāra statusa”, bet Likuma subjekta un/vai UKI izpratnē PLG ir juridiskās personas augstākā izpildinstitūcija.

Ziņošana par pārrakstīšanās un citām kļūdām, kas nemaina informāciju par PLG pēc būtības, nemainīgi - jāziņo Reģistram

Ziņošana par pārrakstīšanās un citām kļūdām, kas nemaina informāciju par PLG pēc būtības, jāziņo Reģistram.

Reģistram gan šobrīd, gan turpmāk iespējams iesniegt informāciju par konstatētām pārrakstīšanās kļūdām Reģistra vestajos reģistros. Šādas kļūdas tiek labotas likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” noteiktajā kārtībā. Informēt par kļūdām var ar iesniegumu, to parakstot ar drošu e-parakstu un nosūtot uz e-pastu pasts@ur.gov.lv, vai iesniegšanai izmantojot e-pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšanavietnē www.latvija.lv.

Likuma subjekti un UKI informē Reģistru par konstatēto neatbilstību, nosūtot informāciju uz e-pasta adresi kludas@ur.gov.lv.

(!) Nav jāziņo par kļūdu, ja konstatētas:

 1. Transkripcijas vai pārrakstīšanās kļūdas personu datos:
  1. Personas datu transkripcija no svešvalodas, piemēram, Jakrin un Yakrin.
  2. Institūcijas, kas izsniegusi personu identificējošu dokumentu, nosaukuma atveide. Piemēram, personu apliecinošu dokumentu izdevis Krievijas Federācijas dienests, taču Reģistrā reģistrēts institūcijas nosaukums – FMC vai ФMC, vai The Federal Migration Service, vai tā latviskotais nosaukums.
 2. Transliterācijas kļūdas vai pārrakstīšanās kļūdas ārvalstu subjekta datos:
  1. Ārvalsts subjekta nosaukums atveidots, izmantojot nacionālo alfabētu (slāvu/ arābu u.c. valstu alfabētu), taču Reģistrā ārvalsts subjekts reģistrēts, izmantojot latīņu alfabētu, piemēram, Руссиан Воод reģistrēts kā Russian Vood.
  2. Ārvalsts subjekta identificējošā informācija Reģistrā reģistrēta aizstājot atsevišķus burtus ar latīņu alfabēta burtiem. Piemēram, ārvalsts subjekta juridiskā adrese ir Vācija, Alsleben, Bernburger Straβe, burts “β”tiek aizstāts ar burtiem “ss” vai adrese ir atveidota latviešu valodā.
 3. Atšķirības personu identificējošu dokumentu datos – piemēram, Reģistrā informācijā par PLG kā personu apliecinošs dokuments reģistrēta ID karte, taču likuma subjekta rīcībā ir personas pases dati.
 4. Atšķirības informācijā par personas valstspiederību – piemēram, fiziskai personai ir dubultpilsonība, taču Reģistrā tā reģistrēta tikai ar vienu valstspiederību.

   

  (!) Reģistrs vērš uzmanību, ka saskaņā ar Likuma pārejas noteikumu 41. punktu, ja juridiskā persona līdz 2019. gada 1. jūlijam nebija iesniegusi atsevišķu pieteikumu PLG reģistrācijai, kā arī, ja informācija par tās PLG bija iesniegta citu normatīvajos aktos noteiktu pienākumu ietvaros un veids, kādā tiek īstenota juridiskās personas kontrole, izrietēja attiecīgi tikai no SIA dalībnieka, personālsabiedrības biedra, individuālā uzņēmuma vai zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieka vai nodibinājuma valdes locekļa statusa, bija uzskatāms, ka juridiskā persona ir paziņojusi tās PLG, un Reģistrs, nepieņemot atsevišķu lēmumu, minētās personas reģistrēja kā PLG attiecīgajos reģistros.

  Ja PLG automātiskās reģistrācijas rezultātā (ieraksti veikti laika posmā 05.07.2019. – 31.07.2019.) ziņas par ārvalsts fiziskas personas valstspiederību/ dzīvesvietas valsti[1] atšķiras no faktiskās situācijas, juridiskajai personai ir jāpiesaka Reģistrā izmaiņas informācijā par PLG.

  Ņemot vērā, ka Reģistrs ir informāciju reģistrējis uz Likuma pamata, Reģistrs pēc savas iniciatīvas attiecīgo informāciju labot nevar. Atbilstošas informācijas reģistrācija (tai skaitā, automātiskās reģistrācijas rezultātā) ir juridiskās personas atbildība.

 5. Atšķirības personu identificējošos datos – piemēram, ārvalsts fiziskai personai ir beigusies Latvijas Republikā piešķirtā uzturēšanas atļauja, kā rezultātā personai piešķirtais personas kods ir neaktīvs (nav personas koda), taču Reģistrā personai atsevišķos statusos (valde/ dalībnieks/ PLG) reģistrēts personas kods.

  Šajā gadījumā juridiskā persona piesaka Reģistrā izmaiņas informācijā par personas datiem.

 6. Atšķirības personu, ar kuru starpniecību PLG īsteno kontroli juridiskajā personā, datos – piemēram, subjektam, ar kura starpniecību PLG veic kontroli juridiskajā personā, ir mainīts nosaukums un juridiskā adrese vai, piemēram, tas ir likvidēts/reorganizēts.

  Šajā gadījumā juridiskā persona piesaka Reģistrā izmaiņas informācijā par PLG vai, ja nepieciešams, arī dalībnieku sastāvā.

Informācija par ziņojumiem par, iespējams, nepatiesu ziņu sniegšanu pieejama ne visiem

Jaunā kārtība paredz, ka Reģistrs Valsts policijai sniegs informāciju par gadījumiem, kuros, iespējami nepatiesi iesniegtu informāciju būs konstatējuši Likuma subjekti, kā arī UKI. Minētajām personām būs pieejama atsevišķa sadaļa Reģistra informācijas tīmekļa vietnē https://info.ur.gov.lv ziņošanai par attiecīgajiem gadījumiem, jo Reģistram ir būtiski nošķirt, kas ir ziņotājs.

Jaunā kārtība paredz, ka Reģistrs Valsts policijai sniegs informāciju par gadījumiem, kuros, iespējami nepatiesi iesniegtu informāciju būs konstatējuši Likuma subjekti, kā arī uzraudzības vai kontroles institūcijas

[1] Atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma pārejas noteikumu 42.punktam - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ziņas par PLG valstspiederību un pastāvīgās dzīvesvietas valsti reģistrē šādi:

1) ja personai ir personas kods, kā PLG valstspiederība un pastāvīgās dzīvesvietas valsts tiek reģistrēta Latvija;

2) ja personai nav personas koda, kā patiesā labuma guvēja valstspiederība un pastāvīgās dzīvesvietas valsts tiek reģistrēta tā valsts, kas izdevusi personu apliecinošu dokumentu.