• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komercķīlas grozījumi

1. Kopsavilkums

Grozījumi tiek pieteikti, ja mainījušās ziņas jeb iepriekš veiktie komercķīlu reģistra ieraksti. Piemēram, samazinājusies, mainījusies ieķīlātā manta, samazinājusies prasījuma summa, līdz kurai sniedzas komercķīlas atbildība u.c. Ja mainījušās ziņas, kuras nav ierakstītas komercķīlu reģistrā (piemēram, procentu likme), grozījumu iesniegšana nav obligāta.

NB! Ja tiek palielināta nodrošinātā prasījuma summa vai ieķīlātās mantas apjoms, iesniedzams pieteikums komercķīlas pārjaunojuma, nevis grozījumu reģistrēšanai.

 • 5 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
  Izskatīšana
 • Var nokārtot elektroniski
  Iesniegt dokumentus

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

     • pieteikums - to iesniedz, aizpildot pieteikuma formu Komercķīlas e-pakalpojuma vietnē https://komerckila.ur.gov.lv Pieteikumu elektroniski paraksta komercķīlas devējs un komercķīlas ņēmējs (izņēmumi noteikti Komercķīlas likuma 20.pantā) vai attiecīgi pilnvarotās personas (ja pieteikumu paraksta cita persona, pilnvarojums apliecināms notariāli vai pieteikumam pievienojama pilnvara, kas parakstīta ar pilnvaras devēja drošu elektronisko parakstu),
      • izņēmumi. Ja mainījušās ziņas par komercķīlas devēju – pieteikumu var parakstīt tikai komercķīlas devējs. Ja mainījušās ziņas par komercķīlas ņēmēju, tika samazināta summa, līdz kurai sniedzas ķīlas atbildība, kāda lieta tiek izslēgta no komercķīlas sastāva – pieteikumu var parakstīt tikai komercķīlas ņēmējs;
     • grozījuma līgums - elektronisks dokuments vai papīra dokumenta elektroniska kopija;
      • pamatlīgums - ja tiek grozīts nodrošinātais prasījums, pievieno līguma (no kura izriet nodrošinātais prasījums) grozījumu tekstu (piemēram, grozījumi aizdevuma, kredīta līgumā). Pamatlīguma grozījumu tekstu iesniedz kā elektronisku dokumentu vai kā papīra dokumenta elektronisku kopiju;
     • pilnvara pieteikuma parakstīšanai (ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona, pilnvarojums apliecināms notariāli vai pieteikumam pievienojama pilnvara ar tās devēja drošu elektronisko parakstu);
     • kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu (nav jāiesniedz, ja informācija par veikto maksājumu tiek norādīta pieteikumā);
     • ja tiek ieķīlāta reģistrācijai pakļauta lieta (transportlīdzeklis, traktortehnika, ganāmpulks vai preču zīme, patents, dizainparaugs) - pievieno dokumentu (informāciju), kas apliecina, ka jau iepriekš ir samaksāta noteiktā maksa par komercķīlas atzīmes reģistrāciju reģistrācijai pakļauto lietu reģistrā, vai ieraksta to pieteikumā. Ja komercķīlas priekšmets tiek papildināts ar jaunām, reģistrācijai pakļauto lietu vienībām, tad papildus jāmaksā valsts nodeva (CSDD; VTUA; LDC; Patentu valde) par jauno vienību, bet par jau ieķīlātām vienībām nav atkārtoti jāmaksā nodeva.