• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Jaunas komercķīlas reģistrācija

1. Kopsavilkums

Komercķīlu nodibina uz līguma vai tiesas nolēmuma pamata, reģistrācijas pieteikumu un dokumentus iesniedzot Komercķīlas e-pakalpojumā https://komerckila.ur.gov.lv

 • 5 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
  Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


 

Iesniedzamie dokumenti:

    • pieteikums - to iesniedz, aizpildot pieteikuma formu Komercķīlas e-pakalpojuma vietnē https://komerckila.ur.gov.lv Pieteikumu elektroniski paraksta komercķīlas devējs vai pilnvarotā persona;
    • komercķīlas līgums - elektronisks dokuments vai papīra dokumenta elektroniska kopija;
    • dokuments, no kura izriet nodrošināmais prasījums - elektronisks dokuments vai papīra dokumenta elektroniska kopija;
    • tiesas nolēmuma noraksts (ja komercķīla tiek nodibināta uz tiesas nolēmuma pamata);
    • pilnvara pieteikuma parakstīšanai (ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona, pilnvarojums apliecināms notariāli vai pieteikumam pievienojama pilnvara ar tās devēja drošu elektronisko parakstu);
    • ārzemnieka (ārvalstnieka), kuram ir tiesiska saikne ar Latviju, uz kuras pamata veidojas vai ir izveidojušās savstarpējas tiesības un pienākumi komercdarbības un nodokļu jomā, bet nav piešķirts Latvijas Republikas personas kods, anketa ziņu iekļaušanai Fizisko personu reģistrā;
    • kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu (nav jāiesniedz, ja informācija par veikto maksājumu tiek norādīta pieteikumā);
    • ja tiek ieķīlāta reģistrācijai pakļauta lieta (transportlīdzeklis, traktortehnika, ganāmpulks vai preču zīme, patents, dizainparaugs), pievieno dokumentu (informāciju), kas apliecina, ka ir samaksāta noteiktā maksa par komercķīlas atzīmes reģistrāciju reģistrācijai pakļauto lietu reģistrā (CSDD; VTUA; LDC; Patentu valde ) (nav jāiesniedz, ja informācija par veikto maksājumu tiek norādīta pieteikumā).