• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komercķīlas ņēmēja maiņa

2. Sagatavo dokumentus

Pieteikumam pievienojamos dokumentus iesniedz elektroniski. Tos sagatavo atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam un Elektronisko dokumentu likumam.


Ja iesniedz pilnvarotā persona

Komercķīlas ņēmējs var pilnvarot citu fizisku vai juridisku personu pieteikt komercķīlu reģistrācijai komercķīlu reģistrā. Tādā gadījumā e-pakalpojuma vietnē https://komerckila.ur.gov.lv pilnvarotā persona aizpilda pieteikuma formu, pievienojot dokumentus, tostarp elektroniski apliecinātu pilnvaru, kas piešķir tiesības iesniegt, kā arī, ja nepieciešams, no dokumentu oriģināliem papīra formātā (piemēram, līgumiem) izveido elektronisko dokumentu atvasinājumus. Elektroniski apliecinātu pilnvaru var sagatavot vairākos veidos:

Pilnvaras oriģināls elektroniskā formā - pilnvaras devējs pilnvaru paraksta ar drošu elektronisko parakstu.

Notariāla pilnvara - ja pilnvara sagatavota pie zvērināta notāra elektroniskā formātā, iesniedz elektroniskās pilnvaras oriģinālu, bet, ja pilnvara sagatavota pie zvērināta notāra papīra formātā, iesniedz šīs pilnvaras elektronisku kopiju, ko apliecinājis zvērināts notārs ar savu elektronisko parakstu.

Pilnvarojums komercķīlas līgumā - pilnvarojumu var ietvert arī komercķīlas līgumā, bet tādā gadījumā jāievēro iepriekš minētie veidi (līgumiem jābūt elektroniski parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu vai arī, ja līgumi apliecināti pie notāra, to kopijām jābūt elektroniski apliecinātām no zvērināta notāra puses).

Pilnvarojums svešvalodā un elektroniskā formātā - ja pilnvara ir sagatavota elektroniski, bet svešvalodā, tai jāpievieno tulkojums latviešu valodā. Tas nozīmē, finālā būs edoc pakotne ar divām datnēm - vienā datnē būs pilnvara, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu no pilnvaras devēja puses, bet otrā datnē - elektroniski parakstīts tulkojums ar tulka drošu elektronisko parakstu, un visu kopā (pakotni ar abām datnēm) būs parakstījis tulks ar savu elektronisko parakstu.

NB! Ja pilnvara parakstīta ar ārvalstīs izsniegtu drošu elektronisko parakstu, papildus noteikti ir jānorāda adrese, kurā var pārbaudīt elektronisko dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Pilnvarojums svešvalodā un papīra formātā - ja pilnvara svešvalodā ir sagatavota notariāli papīra formātā, tad jāpievieno pilnvaras tulkojums, notāra apliecinājums tulkojumam, ko iztulkojis tulks. Tulka paraksts apliecināms pie zvērināta notāra. Komercķīlu reģistrā iesniedzama šīs pilnvaras elektroniskā kopija, ko apliecinājis zvērināts notārs ar savu elektronisko parakstu.

Pilnvarotās personas var veidot elektronisko dokumentu atvasinājumus (dokumentu/līgumu pārnese no papīra formāta elektroniskajā formāta), ja to ļauj pilnvarojums, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.