• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komercķīlas pārjaunojums

1. Kopsavilkums

Pārjaunojuma līguma puses var vienoties par prasījuma tiesiskā pamata vai būtisko noteikumu grozījumu un/vai komercķīlas ņēmēja vai devēja maiņu.

 • 5 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
  Izskatīšana
 • Var nokārtot elektroniski
  Iesniegt dokumentus

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

  • pieteikums - to iesniedz, aizpildot pieteikuma formu Komercķīlas e-pakalpojuma vietnē https://komerckila.ur.gov.lv - pieteikumu elektroniski paraksta komercķīlas devējs un komercķīlas ņēmējs vai pilnvarotās personas;
  • pārjaunojuma līgums - elektronisks dokuments vai papīra dokumenta elektroniska kopija;
  • pamatlīgums - ja tiek grozīts nodrošinātais prasījums, pievieno līguma (no kura izriet nodrošinātais prasījums) grozījumu tekstu (piemēram, grozījumi aizdevuma, kredīta līgumā). Pamatlīguma grozījumu tekstu iesniedz kā elektronisku dokumentu vai kā papīra dokumenta elektronisku kopiju;
  • pilnvara parakstīt pieteikumu (ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona, pilnvarojums apliecināms notariāli vai pieteikumam pievienojama pilnvara ar tās devēja drošu elektronisko parakstu);
  • ārzemnieka (ārvalstnieka), kuram ir tiesiska saikne ar Latviju, uz kuras pamata veidojas vai ir izveidojušās savstarpējas tiesības un pienākumi komercdarbības un nodokļu jomā, bet nav piešķirts Latvijas Republikas personas kods, anketa ziņu iekļaušanai Fizisko personu reģistrā;
  • informācija par veikto maksājumu ir norādīta pieteikumā (vai pieteikumam pievienota kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu);
  • ja tiek ieķīlāta reģistrācijai pakļauta lieta (transportlīdzeklis, traktortehnika, ganāmpulks vai preču zīme, patents, dizainparaugs) - pievieno dokumentu (informāciju), kas apliecina, ka jau iepriekš ir samaksāta noteiktā maksa par komercķīlas atzīmes reģistrāciju reģistrācijai pakļauto lietu reģistrā, vai ieraksta to pieteikumā. Ja komercķīlas priekšmets tiek papildināts ar jaunām, reģistrācijai pakļauto lietu vienībām, tad papildus jāmaksā valsts nodeva (CSDD; VTUA; LDC; Patentu valde) par jauno vienību, bet par jau ieķīlātām vienībām nav atkārtoti jāmaksā nodeva.