• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Koncerna līguma izbeigšana

1. Kopsavilkums

Koncernu līguma izbeigšana var izpausties kā Koncernu līguma atcelšana, Koncernu līguma uzteikums vai tā izbeigšanās sakarā ar termiņa izbeigšanos.

Koncernu līguma atcelšana

Koncerna līgumu var atcelt vienīgi pārskata gada vai koncerna līgumā noteiktā norēķinu perioda beigās. Nav spēkā koncerna līguma atcelšana ar atpakaļejošu spēku. Atcēlējs līgums slēdzams rakstveidā. Koncerna līgumu, kas paredz izlīdzinājumu vai atlīdzību mazākumdalībniekiem, var atcelt, ja tam piekrīt mazākumdalībnieki ar īpašu lēmumu. Mazākumdalībnieku lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso mazākumdalībnieki ar vismaz trīs ceturtdaļu balsu vairākumu no mazākumdalībnieku pārstāvētā sabiedrības pamatkapitāla.

Koncernu līguma uzteikums

Ja koncerna līgums noslēgts uz nenoteiktu laiku, jebkura līguma puse var uzteikt šo līgumu, par to paziņojot otrai līguma pusei ne vēlāk kā trīs mēnešus iepriekš. Koncerna līgumā var noteikt arī garāku uzteikuma termiņu. Atkarīgā sabiedrība koncerna līgumu, kurā paredzēts izlīdzinājums vai atlīdzība mazākumdalībniekiem, var uzteikt tikai tad, ja tam piekrīt mazākumdalībnieki, pieņemot īpašu lēmumu. Mazākumdalībnieku lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso mazākumdalībnieki ar vismaz trīs ceturtdaļu balsu vairākumu no mazākumdalībnieku pārstāvētā sabiedrības pamatkapitāla. Jebkura līguma puse var katrā laikā uzteikt koncerna līgumu, neievērojot uzteikuma termiņu, ja tam ir svarīgs iemesls. Koncerna līguma uzteikums izteicams rakstveidā.

Koncerna līguma izbeigšana piesakāma arī tad, ja koncerna līgums noslēgts uz noteiktu termiņu un attiecīgi līguma darbības termiņš izbeidzies.

  • 1-3 darba dienas*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

          • dokumenti, kas pamato koncerna līguma izbeigšanos, vai notariāli apliecināti to noraksti (kopijas).