• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Laulību līguma reģistrācija

2. Laulību līgums

Līgumu slēdz notariālā kārtībā (CVL 115.p.1.), klāt esot abiem laulājamiem vai laulātajiem, bet, ja laulājamie ir nepilngadīgi, arī viņu likumīgajiem pārstāvjiem. Tā slēdzējus nevar aizstāt pilnvarnieki. Var noslēgt divu veidu laulības līgumus - visas laulāto mantas šķirtību vai kopību.


Nosacījumi:

  • ja līgums noslēgts par laulāto mantas kopību, manta, kas piederējusi laulātajam pirms laulībām, kā arī laulības laikā iegūtā manta tiek uzskatīta par kopīgu un nedalāmu. Pastāvot laulāto mantas kopībai, tajā neietilpst manta, ko laulības līgumā laulātie noteikuši par katra atsevišķo mantu;
  • savukārt laulāto visas mantas šķirtību nosaka, kāda manta kuram laulātajam pieder. Tas attiecas gan uz kustamo, gan uz nekustamo īpašumu, ar to laulātais var rīkoties neatkarīgi no otra laulātā piekrišanas.