• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības reģistrācija

5. Patiesie labuma guvēji (PLG)

PLG ir fiziskā persona, juridiskās personas īpašnieks vai persona, kura kontrolē arodbiedrību vai arodbiedrību apvienību, un tā ir vismaz— fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē.


Par arodbiedrību vai arodbiedrību apvienību PLG jānorāda:

 1. vārds;
 2. uzvārds;
 3. personas kods (ja tāda nav - dzimšanas datums, mēnesis, gads, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un iestāde, kas dokumentu izdevusi);
 4. valstspiederība;
 5. pastāvīgās dzīvesvietas valsts;
 6. veids, kā tiek īstenota kontrole pār arodbiedrību vai arodbiedrību apvienību:
  1. caur statusu juridiskajā personā (ja PLG ir arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības biedrs vai izpildinstitūcijas loceklis):
   1. kā biedrs;
   2. kā izpildinstitūcijas vai pārvaldes institūcijas pārstāvis;
  2. kā atsevišķa persona, kas kontrolē (ja patiesais labuma guvējs netiešā veidā kontrolē arodbiedrību vai arodbiedrību apvienību):
   1. uz pilnvarojuma līguma pamata;
   2. uz īpašumtiesību pamata (piemēram, ja arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības PLG ir biedra – juridiskās personas īpašnieks);
   3. uz darījuma attiecību pamata;
  3. cits (brīvs teksta lauks ar iespēju ierakstīt nedefinētu veidu);
 7. informācija par personu ar kuras starpniecību tiek īstenota kontrole (norāda, ja tiek norādīts kāds no 6.2. vai 6.3. apakšpunktā minētajiem veidiem kādā tiek īstenota kontrole):
  1. fiziskai personai vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, mēnesis un gads);
  2. juridiskajai personai (var būt arī ārvalsts juridiska persona) — nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese).

Jāņem vērā, ka katrā arodbiedrībā vai arodbiedrību apvienībā situācija ir individuāla. Ja arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības biedri īsteno savas tiesības tikai kā arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības biedri atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktajām tiesībām un pienākumiem, tad šāds biedrs nav uzskatāms par patieso labuma guvēju. Gadījums, kurā arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības biedri neīsteno savas tiesības tikai kā arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības biedri varētu būt, piemēram, ja arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības biedri darbojas cita mērķa, ne statūtos noteiktā, sasniegšanai. Arodbiedrībās vai arodbiedrību apvienībās, kurās arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības biedri ir aktīvi, īsteno savas tiesības kā arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības biedri galvenokārt patiesos labuma guvējus noskaidrot nebūs iespējams. Vienlaikus var pastāvēt arī situācijas, kurās arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības faktiski kontrolē konkrēta fiziskā persona – piemēram, gadījumos, kuros arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības biedri faktiski vairs neīsteno savas biedru tiesības un pēc būtības aktīvi darbojas tikai arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības valdes locekļi.

Ievērojot minēto, arodbiedrību vai arodbiedrību apvienību gadījumā, ja to biedri īsteno savas tiesības tikai kā minēto juridisko personu biedri, patiesos labuma guvējus noskaidrot nebūs iespējams, ja vien minētās juridiskās personas faktiski, atbilstoši patiesā labuma guvēja definīcijai nekontrolē kādas konkrētas fiziskās personas, piemēram, izpildinstitūcijas locekļi. Piemēram, arodbiedrībā vai arodbiedrību apvienībā visi lēmumi tiek pieņemti un visi darījumi tiek veikti kādas vienas (vai vairāku) konkrētu personu interesēs un labā, nevis, ņemot vērā arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības mērķi un tajā apvienojušos biedru intereses. Šīs personas var būt gan arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības biedri vai arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības izpildinstitūciju locekļi (tiešā kontrole), gan arī tādas personas, kuras nav ne arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības dibinātāji, ne biedri, ne izpildinstitūciju locekļi (netiešā kontrole). Tāpat kontrole var tikt prezumēta, pat ja tā netiek faktiski veikta, bet, piemēram, viena persona izmanto un gūst labumu no arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības finanšu aktīviem.

Norādāms, ka nav iespējams sniegt skaidrojumu par visām situācijām, jo katrs gadījums ir individuāls un arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības valdei jāzina (jānoskaidro), vai kādai fiziskajai personai ir reāla kontrole pilnsabiedrībā.

Ja arodbiedrība vai arodbiedrību apvienība ir izmantojusi visus iespējamos noskaidrošanas līdzekļus un secinājusi, ka nav iespējams noskaidrot nevienu fizisko personu  —  PLG, kā arī ir izslēgtas šaubas, ka arodbiedrībai vai arodbiedrību apvienībai ir PLG, to apliecina pieteikumā, norādot pamatojumu.

Uzņēmumu reģistram ir tiesības pieprasīt dokumentu, kas apstiprina PLG identificējošās informācijas atbilstību (notariāli apliecinātu personu apliecinošā dokumenta kopiju, ārvalsts iedzīvotāju reģistra izziņu vai citus minētajiem dokumentiem pielīdzināmus dokumentus), kā arī PLG īstenotās kontroles dokumentāro pamatojumu un dokumentu, kas pamato apliecinājumu, ka PLG noskaidrot nav iespējams!