• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības darbības mērķa maiņa

2. Biedru sapulces protokols

Biedru sapulces protokola izrakstā ietvert lēmumu par statūtu grozījumiem. Protokolu paraksta sapulces vadītājs, protokolists, bet  protokola izraksta pareizību apliecina valdes loceklis saskaņā ar statūtos noteikto pārstāvības tiesību veidu.


Dokumentā jānorāda:

 • arodbiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs;
 • institūciju vai personu, kas sasaukusi biedru sapulci;
 • sapulces norises vietu un laiku (datumu);
 • sapulces paziņošanas biedriem datumu un veidu;
 • sapulcē klātesošo biedru skaitu un kopējo arodbiedrības biedru skaitu;
 • sapulces vadītāju un protokolistu;
 • sapulces darba kārtībā izskatāmos jautājumus;
 • darba kārtības jautājumu apspriešanas gaitu un saturu;
 • sapulcē pieņemtos lēmumus;
 • balsošanas rezultātus, norādot balsu skaitu “par” vai “pret” par katru lēmumu.

Biedru sapulcē, kuras darba kārtībā ir jautājums par statūtu grozīšanu, jāpiedalās vairāk nekā pusei no biedriem, ja statūtos nav noteikts lielāks kvorums.