• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības nosaukuma maiņa

4. Statūti

Tiesības grozīt arodbiedrības statūtus ir tikai biedru sapulcei. Statūtos nosaka arodbiedrības darbības svarīgākos principus. Statūtu jauno redakciju paraksta valdes locekļi atbilstoši statūtos noteiktajam pārstāvības tiesību veidam.


Dokumentā jānorāda:

 • arodbiedrības nosaukums;
 • arodbiedrības mērķi;
 • arodbiedrības darbības termiņš, ja dibina un noteiktu laiku;
 • biedru iestāšanās un izstāšanās priekšnoteikumi;
 • biedru tiesības un pienākumi;
 • kārtību kādā var noteikt Arodbiedrības teritoriālo un citu struktūrvienību tiesības un pienākumus (ja tādas dibina)
 • biedru sapulces sasaukšanas un lēmumu pieņemšanas kārtību;
 • izpildinstitūcijas nosaukumu, skaitlisko sastāvu, nosakot izpildinstitūcijas locekļu tiesības pārstāvēt arodbiedrību kopā vai atsevišķi;
 • revīzijas institūcijas uzbūvi, ievēlēšanas kārtību, kompetenci, lēmumu pieņemšanas kārtību un pilnvaru termiņu vai zvērināta revidenta iecelšanas kārtību un pilnvaru termiņu;
 • ja bez biedru sapulces un izpildinstitūcijas paredzēts veidot citas pārvaldes institūcijas, statūtos norādāma to izveides kārtība un kompetence;
 • statūtos var paredzēt citus noteikumus, kas nav pretrunā ar likumu, kā piemēram:
  • kārtību kā persona var pārsūdzēt lēmumu par atteikumu uzņemt to par arodbiedrības biedru;
  • kārtību kādā biedriem tiek noteiktas saistības;
  • gadījumus, kad biedrs tiek izslēgts no arodbiedrības;
  • kārtību, kādā biedrs tiek izslēgts no arodbiedrības;
  • biedru nauda;
  • veidu, kādā arodbiedrība aizstāv strādājošo intereses; u.c. noteikumus.;
 • statūtos norāda to apstiprināšanas vietu un datumu.