• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības darbības turpināšana

2. Biedru sapulces protokols

Biedru sapulces protokola izraksts, kurā ietverts lēmums par statūtu grozīšanu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu. Protokolu paraksta sapulces vadītājs, protokolists, bet protokola izraksta pareizību apliecina valdes loceklis saskaņā ar statūtos noteikto pārstāvības tiesību veidu.


Dokumentā jānorāda:

 • arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības nosaukumu, reģistrācijas numuru;
 • institūciju vai personu, kas sasaukusi biedru sapulci;
 • sapulces norises vietu un laiku (datumu);
 • sapulces paziņošanas biedriem datumu un veidu;
 • sapulcē klātesošo biedru skaitu un kopējo biedrības biedru skaitu;
 • sapulces vadītāju un protokolistu;
 • sapulces darba kārtībā izskatāmos jautājumus;
 • darba kārtības jautājumu apspriešanas gaitu un saturu;
 • sapulcē pieņemtos lēmumus;
 • balsošanas rezultātus, norādot balsu skaitu “par” vai “pret” par katru lēmumu.