• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības likvidācijas 1.posms

2. Biedru sapulces protokols

 Biedru sapulces protokolu sastāda, ja arodbiedrības darbība izbeigusies ar biedru sapulces lēmumu. Protokolu paraksta sapulces vadītājs, bet protokola izraksta pareizību apliecina valdes loceklis saskaņā ar statūtos noteikto pārstāvības tiesību veidu.


Dokumentā jānorāda:

 • arodbiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs;
 • institūciju vai personu, kas sasaukusi biedru sapulci;
 • sapulces norises vietu un laiku (datumu);
 • sapulces paziņošanas biedriem datumu un veidu;
 • sapulcē klātesošo biedru skaitu un kopējo arodbiedrības biedru skaitu;
 • sapulces vadītāju un protokolistu;
 • sapulces darba kārtībā izskatāmos jautājumus;
 • darba kārtības jautājumu apspriešanas gaitu un saturu;
 • sapulcē pieņemtos lēmumus;
 • balsošanas rezultātus, norādot balsu skaitu “par” vai “pret” par katru lēmumu.

Biedru sapulces lēmums par arodbiedrības darbības izbeigšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem un ja statūtos nav noteikts lielāks balsu vairākums.