• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Arodbiedrības saplūšana

2. Biedru sapulces protokols

Biedru sapulces protokola izraksts, kurā ietverts lēmums par reorganizāciju. Protokolu paraksta sapulces vadītājs, protokolists, bet protokola izraksta pareizību apliecina valdes loceklis saskaņā ar statūtos noteikto valdes locekļu pārstāvības tiesību veidu.


Dokumentā jānorāda:

 • arodbiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs;
 • institūciju vai personu, kas sasaukusi biedru sapulci;
 • sapulces norises vietu un laiku (datumu);
 • sapulces paziņošanas biedriem datumu un veidu;
 • sapulcē klātesošo biedru skaitu un kopējo arodbiedrības biedru skaitu;
 • sapulces vadītāju un protokolistu;
 • sapulces darba kārtībā izskatāmos jautājumus;
 • darba kārtības jautājumu apspriešanas gaitu un saturu;
 • sapulcē pieņemtos lēmumus;
 • balsošanas rezultātus, norādot balsu skaitu “par” vai “pret” par katru lēmumu.

 Lēmums par reorganizāciju biedru sapulcē ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā 2/3 no klātesošajiem biedriem.

 15 dienu laikā no lēmuma par reorganizāciju pieņemšanas, katrai reorganizācijas procesā iesaistītajai arodbiedrībai ir pienākums publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, ka pieņemts lēmums par reorganizāciju.