• lv
 • en

Arodbiedrības saplūšana

3. Iegūstošās arodbiedrības statūti

Statūtos nosaka arodbiedrības darbības svarīgākos principus. Statūtu redakciju paraksta valdes locekļi atbilstoši statūtos noteiktajam pārstāvības tiesību veidam.


Dokumentā jānorāda:

 • Arodbiedrības nosaukums.
 • Arodbiedrības mērķi.
 • Arodbiedrības darbības termiņš, ja dibina un noteiktu laiku.
 • Biedru iestāšanās un izstāšanās priekšnoteikumi.
 • Biedru tiesības un pienākumi.
 • Kārtību kādā var noteikt Arodbiedrības teritoriālo un citu struktūrvienību tiesības un pienākumus (ja tādas dibina).
 • Biedru sapulces sasaukšanas un lēmumu pieņemšanas kārtību.
 • Izpildinstitūcijas nosaukumu, skaitlisko sastāvu, nosakot izpildinstitūcijas locekļu tiesības pārstāvēt arodbiedrību kopā vai atsevišķi.
 • Revīzijas institūcijas uzbūvi, ievēlēšanas kārtību, kompetenci, lēmumu pieņemšanas kārtību un pilnvaru termiņu vai zvērināta revidenta iecelšanas kārtību un pilnvaru termiņu.
 • Ja bez biedru sapulces un izpildinstitūcijas paredzēts veidot citas pārvaldes institūcijas, statūtos norādāma to izveides kārtība un kompetence.
 • Statūtos var paredzēt citus noteikumus, kas nav pretrunā ar likumu, kā piemēram:
  • kārtību kā persona var pārsūdzēt lēmumu par atteikumu uzņemt to par arodbiedrības biedru;
  • kārtību kādā biedriem tiek noteiktas saistības;
  • gadījumus, kad biedrs tiek izslēgts no arodbiedrības;
  • kārtību, kādā biedrs tiek izslēgts no arodbiedrības;
  • biedru nauda;
  • veidu, kādā arodbiedrība aizstāv strādājošo intereses; u.c. noteikumus.
 • Statūtos norāda to apstiprināšanas vietu un datumu.