• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Arodbiedrības saplūšana

3. Iegūstošās arodbiedrības statūti

Statūtos nosaka arodbiedrības darbības svarīgākos principus. Statūtu redakciju paraksta valdes locekļi atbilstoši statūtos noteiktajam pārstāvības tiesību veidam.


Dokumentā jānorāda:

 • arodbiedrības nosaukums;
 • arodbiedrības mērķi;
 • arodbiedrības darbības termiņš, ja dibina un noteiktu laiku;
 • biedru iestāšanās un izstāšanās priekšnoteikumi;
 • biedru tiesības un pienākumi;
 • kārtību kādā var noteikt Arodbiedrības teritoriālo un citu struktūrvienību tiesības un pienākumus (ja tādas dibina);
 • biedru sapulces sasaukšanas un lēmumu pieņemšanas kārtību;
 • izpildinstitūcijas nosaukumu, skaitlisko sastāvu, nosakot izpildinstitūcijas locekļu tiesības pārstāvēt arodbiedrību kopā vai atsevišķi;
 • revīzijas institūcijas uzbūvi, ievēlēšanas kārtību, kompetenci, lēmumu pieņemšanas kārtību un pilnvaru termiņu vai zvērināta revidenta iecelšanas kārtību un pilnvaru termiņu;
 • ja bez biedru sapulces un izpildinstitūcijas paredzēts veidot citas pārvaldes institūcijas, statūtos norādāma to izveides kārtība un kompetence;
 • statūtos var paredzēt citus noteikumus, kas nav pretrunā ar likumu, kā piemēram:
  • kārtību kā persona var pārsūdzēt lēmumu par atteikumu uzņemt to par arodbiedrības biedru;
  • kārtību kādā biedriem tiek noteiktas saistības;
  • gadījumus, kad biedrs tiek izslēgts no arodbiedrības;
  • kārtību, kādā biedrs tiek izslēgts no arodbiedrības;
  • biedru nauda;
  • veidu, kādā arodbiedrība aizstāv strādājošo intereses; u.c. noteikumus.;
 • statūtos norāda to apstiprināšanas vietu un datumu.