• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Arodbiedrības patstāvīgās vienības reģistrācija

5. Patiesie labuma guvēji (PLG)

PLG ir fiziskā persona, juridiskās personas īpašnieks vai persona, kura kontrolē arodbiedrības patstāvīgo vienību, un tā ir vismaz— fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē.


Par arodbiedrības patstāvīgās vienības PLG jānorāda:

 1. vārds;
 2. uzvārds;
 3. personas kods (ja tāda nav - dzimšanas datums, mēnesis, gads, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un iestāde, kas dokumentu izdevusi);
 4. valstspiederība;
 5. pastāvīgās dzīvesvietas valsts;
 6. veids, kā tiek īstenota kontrole pār arodbiedrības patstāvīgo vienību:
  1. caur statusu juridiskajā personā (ja PLG ir arodbiedrības patstāvīgās vienības biedrs vai izpildinstitūcijas loceklis):
   1. kā biedrs;
   2. kā izpildinstitūcijas vai pārvaldes institūcijas pārstāvis;
  2. kā atsevišķa persona, kas kontrolē (ja patiesais labuma guvējs netiešā veidā kontrolē arodbiedrības patstāvīgo vienību):
   1. uz pilnvarojuma līguma pamata;
   2. uz īpašumtiesību pamata (piemēram, ja biedrības PLG ir arodbiedrības patstāvīgās vienības – juridiskās personas īpašnieks);
   3. uz darījuma attiecību pamata;
  3. cits (brīvs teksta lauks ar iespēju ierakstīt nedefinētu veidu);
 7. informācija par personu ar kuras starpniecību tiek īstenota kontrole (norāda, ja tiek norādīts kāds no 6.2. vai 6.3. apakšpunktā minētajiem veidiem kādā tiek īstenota kontrole):
  1. fiziskai personai vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, mēnesis un gads);
  2. juridiskajai personai (var būt arī ārvalsts juridiska persona) — nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese).

Jāņem vērā, ka katrā arodbiedrības patstāvīgajā vienībā situācija ir individuāla. Ja arodbiedrības patstāvīgās vienības biedri īsteno savas tiesības tikai kā arodbiedrības patstāvīgās vienības biedri atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktajām tiesībām un pienākumiem, tad šāds biedrs nav uzskatāms par patieso labuma guvēju. Gadījums, kurā arodbiedrības patstāvīgās vienības biedri neīsteno savas tiesības tikai kā arodbiedrības patstāvīgās vienības biedri varētu būt, piemēram, ja arodbiedrības patstāvīgās vienības biedri darbojas cita mērķa, ne statūtos noteiktā, sasniegšanai. Arodbiedrības patstāvīgajās vienībās, kurās biedri ir aktīvi, īsteno savas tiesības kā arodbiedrības patstāvīgās vienības biedri galvenokārt patiesos labuma guvējus noskaidrot nebūs iespējams. Vienlaikus var pastāvēt arī situācijas, kurās arodbiedrības patstāvīgo vienību faktiski kontrolē konkrēta fiziskā persona – piemēram, gadījumos, kuros arodbiedrības patstāvīgās vienības biedri faktiski vairs neīsteno savas biedru tiesības un pēc būtības aktīvi darbojas tikai arodbiedrības patstāvīgās vienības valdes locekļi.

Ievērojot minēto, arodbiedrības patstāvīgo vienību gadījumā, ja to biedri īsteno savas tiesības tikai kā minēto juridisko personu biedri, patiesos labuma guvējus noskaidrot nebūs iespējams, ja vien minētās juridiskās personas faktiski, atbilstoši patiesā labuma guvēja definīcijai nekontrolē kādas konkrētas fiziskās personas, piemēram, izpildinstitūcijas locekļi. Piemēram, arodbiedrības patstāvīgajā vienībā visi lēmumi tiek pieņemti un visi darījumi tiek veikti kādas vienas (vai vairāku) konkrētu personu interesēs un labā, nevis, ņemot vērā arodbiedrības patstāvīgās vienības mērķi un tajā apvienojušos biedru intereses. Šīs personas var būt gan arodbiedrības patstāvīgās vienības biedri vai biedrības izpildinstitūciju locekļi (tiešā kontrole), gan arī tādas personas, kuras nav ne arodbiedrības patstāvīgās vienības dibinātāji, ne biedri, ne izpildinstitūciju locekļi (netiešā kontrole). Tāpat kontrole var tikt prezumēta, pat ja tā netiek faktiski veikta, bet, piemēram, viena persona izmanto un gūst labumu no arodbiedrības patstāvīgās vienības finanšu aktīviem.

Norādāms, ka nav iespējams sniegt skaidrojumu par visām situācijām, jo katrs gadījums ir individuāls un arodbiedrības patstāvīgās vienības valdei jāzina (jānoskaidro), vai kādai fiziskajai personai ir reāla kontrole arodbiedrības patstāvīgajā vienībā.

Ja arodbiedrības patstāvīgā vienība ir izmantojusi visus iespējamos noskaidrošanas līdzekļus un secinājusi, ka nav iespējams noskaidrot nevienu fizisko personu  —  PLG, kā arī ir izslēgtas šaubas, ka arodbiedrības patstāvīgajai vienībai ir PLG, to apliecina pieteikumā, norādot pamatojumu.

Uzņēmumu reģistram ir tiesības pieprasīt dokumentu, kas apstiprina PLG identificējošās informācijas atbilstību (notariāli apliecinātu personu apliecinošā dokumenta kopiju, ārvalsts iedzīvotāju reģistra izziņu vai citus minētajiem dokumentiem pielīdzināmus dokumentus), kā arī PLG īstenotās kontroles dokumentāro pamatojumu un dokumentu, kas pamato apliecinājumu, ka PLG noskaidrot nav iespējams!