• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Arodbiedrības patstāvīgās vienības likvidācijas 2.posms

1. Kopsavilkums

Pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas vai viņiem paredzētās naudas deponēšanas un likvidācijas izdevumu segšanas likvidators sagatavo arodbiedrības patstāvīgās vienības slēguma finanšu pārskatu un sadala atlikušo mantu.

Pēc atlikušās arodbiedrības patstāvīgās vienības mantas sadales likvidators iesniedz reģistra iestādei pieteikumu par likvidācijas pabeigšanu. Mantu drīkst dalīt ne ātrāk kā pēc 6 mēnešiem no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, izņemot gadījumus, kad ātrāku mantas sadali ir atļāvusi tiesa un ar to netiek nodarīti zaudējumi kreditoriem

  • 7 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

Pirms iesniedzat pieteikumu tiesību subjekta izslēgšanai no reģistra, pārliecinieties, vai ir nokārtotas visas saistības ar Valsts ieņēmumu dienestu. Uzņēmumu reģistrs pirms nodibinājuma izslēgšanas elektroniski pieprasa no Valsts ieņēmumu dienesta attiecīgu izziņu. Ja Valsts ieņēmumu dienests sniegs atbildi, ka visas parādsaistības nav nokārtotas vai nav iesniegti visi nepieciešamie pārskati vai atskaites, Uzņēmumu reģistrs atliks arodbiedrības patstāvīgās vienības izslēgšanu no reģistra un noteiks termiņu trūkumu novēršanai.