• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Darbības jomas

No 2016.gada 1.janvāra biedrības un nodibinājumi var pieteikt ierakstīšanai reģistrā to darbības jomas atbilstoši zemāk norādītajā tabulā iekļautajām darbības jomām.

Obligāti biedrības darbības jomas ierakstīšana reģistrā jāpiesaka darba devēju organizācijām, darba devēju organizāciju apvienībām un arodbiedrībām.

Biedrība nevar vienlaikus būt gan arodbiedrība, gan darba devēju organizācija vai darba devēju organizāciju apvienība.

Jau reģistrētām biedrībām vai nodibinājumiem darbības joma ierakstīšanai reģistrā jāpiesaka iesniedzot pieteikumu B3 tā 2.5. punktā veicot atzīmi ar informāciju par darbības jomu un samaksājot valsts nodevu par ieraksta izdarīšanu reģistrā.

Biedrības un nodibinājumi var norādīt vairākas darbības jomas vienlaicīgi. Ja jauna biedrība vai nodibinājums izvēlas norādīt vairākas darbības jomas, pieteikumam B2 jāpievieno tik lapas ar 5. punktu, cik darbības jomas izvēlētas savukārt, ja vairākas darbības jomas piesaka jau reģistrēta biedrība vai nodibinājums pieteikumam B3 jāpievieno attiecīgs lapu skaits ar 2.5. punktu.

Darbības jomas jānorāda precīzi tādas kā tabulas 2 ailē – “Darbības jomas nosaukums”!

Darbības

jomas Nr.

Darbības jomas nosaukums

Darbības jomas apraksts

NACE 2.red.

1

2

3

4

Darba devēju organizācijas, arodbiedrības, profesionālās biedrības un nodibinājumi

 

1.1.

Darba devēju organizācija

Darba devēju organizācija

Organizācijas, ko dibinājuši vismaz pieci darba devēji un, kas pārstāv un aizstāv savu biedru ekonomiskās, sociālās un profesionālās intereses, kā arī citas intereses, kas atbilst darba devēju organizāciju mērķiem un funkcijām - pārstāvēt darba devēju organizācijas intereses attiecībās ar arodbiedrībām, valsts un pašvaldību institūcijām, sadarboties ar arodbiedrībām koplīgumu sagatavošanā, slēgšanā un citos darba attiecību jautājumos, informēt savus biedrus par aktuālajiem jautājumiem, organizēt savu biedru apmācību, sniegt konsultācijas, piedalīties darba strīdu izšķiršanā, t.sk. streika gadījumā, izstrādāt un sniegt priekšlikumus valsts un pašvaldību institūcijām u.c..

94.11

1.2.

Darba devēju organizāciju apvienība

Darba devēju organizāciju apvienība

Organizācijas, kas apvieno vismaz trīs darba devēju organizācijas, kas pārstāv un aizstāv savu biedru ekonomiskās, sociālās un profesionālās intereses, kā arī citas intereses, kas atbilst darba devēju organizāciju mērķiem un funkcijām - pārstāvēt darba devēju organizāciju apvienību intereses attiecībās ar arodbiedrībām, valsts un pašvaldību institūcijām, sadarboties ar arodbiedrībām koplīgumu sagatavošanā, slēgšanā un citos darba attiecību jautājumos, informēt savus biedrus par aktuālajiem jautājumiem, organizēt savu biedru apmācību, sniegt konsultācijas, piedalīties darba strīdu izšķiršanā, t.sk. streika gadījumā, izstrādāt un sniegt priekšlikumus valsts un pašvaldību institūcijām u.c.

94.11

1.3.

Profesionālā biedrība vai nodibinājums

Profesionālā biedrība vai nodibinājums

Biedrības un nodibinājumi, kas apvieno vienas nozares vai profesijas uzņēmumus, nozares profesionāļus, lai veicinātu attiecīgās tautsaimniecības nozares vai darbības jomas attīstību, pārstāvētu savu biedru intereses, veicinātu pieredzes apmaiņu.

94.12

1.4.

Arodbiedrība

Arodbiedrība

Organizācijas, kas dibinātas, lai pārstāvētu un aizstāvētu strādājošo darba, ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības un intereses, t.sk., lai veiktu kolektīvās pārrunas, saņemtu informāciju un konsultētos ar darba devējiem, darba devēju organizācijām un to apvienībām, slēgtu darba koplīgumus (ģenerālvienošanās), pieteiktu streikus, izstrādātu un sniegtu priekšlikumus valsts un pašvaldību institūcijām, sniegtu konsultācijas saviem biedriem un organizētu apmācības u.c. Arodbiedrību darbības jomai atbilst šādas tiesiskās formas - arodbiedrība, arodbiedrības patstāvīga vienība, arodbiedrību apvienība.

94.20

Kultūra un atpūta

 

2.1.

Vizuālā māksla

Vizuālā māksla

Biedrības un nodibinājumi, kas darbojas zīmēšanas, gleznošanas, fotografēšanas, keramikas, skulptūras, amatniecības/tautas lietišķās un tēlotājas mākslas jomās.

94.99

2.2.

Dizains

Dizains

Biedrības un nodibinājumi, kas darbojas dizaina jomā.

74.10

2.3.

Arhitektūra un restaurācija

Arhitektūra un restaurācija

Biedrības un nodibinājumi, kas darbojas arhitektūras un restaurācijas jomā.

71.11

2.4.

Vēsture un humanitārās zinātnes

Vēsture un humanitārās zinātnes

Biedrības un nodibinājumi, kas nodrošina humanitāro zinību veicināšanu un izvērtēšanu, vēstures un kultūras mantojuma aizsardzību, vēsturisku notikumu pieminēšanu. Iekļauj vēstures, dzejas un literārās, grāmatu draugu, kara memoriālās biedrības un nodibinājumus.

94.99

2.5.

Mūzika, deja, teātris

Mūzika, deja, teātris

Biedrības un nodibinājumi, kas darbojas dažādos mūzikas, dejas un teātra žanros.

90.01

2.6.

Mūzikas, dejas un teātra atbalsts

Mūzikas, dejas un teātra atbalsts

Biedrības un nodibinājumi, kas atbalsta mūzikas, dejas un teātra attīstību veidojot draugu kopas, fanu klubus u.c. atbalsta kustības.

94.99

2.7.

Tautas māksla un nemateriālais mantojums

Tautas māksla un nemateriālais mantojums

Biedrības un nodibinājumi, kas nodrošina tautas mākslas un nemateriālā kultūras mantojuma ilgtspēju, ietverot tā identificēšanu, dokumentēšanu, pētniecību, aizsardzību, attīstību, popularizē­šanu, vērtību nostiprināšanu, iedzīvināšanu, praktizēšanu un tālāknodošanu, izmantojot arī formālo un neformālo izglītību. Iekļauj arī mazākumtautību kultūras biedrības un nodibinājumus.

94.99

2.8.

Muzeji

Muzeji

Biedrības un nodibinājumi, kas nodrošina nekomerciālu muzeju darbību. Te ietverti vispārīgie un specializētie muzeji, kas ietver mākslu, vēsturi, zinātni, tehnoloģijas un kultūru.

91.02

2.9.

Cita izklaides un atpūtas darbība

Cita izklaides un atpūtas darbība

Biedrības un nodibinājumi, kas nodrošina tādus izklaides un atpūtas pasākumus, kas neatbilst iepriekš nosauktajām jomām.

93.29

2.10.

Cita kultūras darbība

Cita kultūras darbība

Biedrības un nodibinājumi, kas nodrošina tādus kultūras pasākumus, kas neatbilst iepriekš nosauktajām jomām.

94.99

Mediji un komunikācija

3.1.

Radio stacija

Radio stacija

Biedrības un nodibinājumi, kas nodrošina informācijas sagatavošanu, izplatīšanu un komunikāciju nekomerciālās radio stacijās.

60.10

3.2.

TV kanāls

TV kanāls

Biedrības un nodibinājumi, kas nodrošina informācijas sagatavošanu, izplatīšanu un komunikāciju nekomerciālos TV kanālos.

60.20

3.3.

Grāmatu izdošana

Grāmatu izdošana

Biedrības un nodibinājumi, kas nodrošina informācijas sagatavošanu, izplatīšanu un komunikāciju ar nekomerciālu grāmatu izdošanu.

58.11

3.4.

Žurnālu izdošana

Žurnālu izdošana

Biedrības un nodibinājumi, kas nodrošina informācijas sagatavošanu, izplatīšanu un komunikāciju nekomerciālos žurnālu izdevumos.

58.14

3.5.

Laikrakstu izdošana

Laikrakstu izdošana

Biedrības un nodibinājumi, kas nodrošina informācijas sagatavošanu, izplatīšanu un komunikāciju nekomerciālos laikrakstu izdevumos.

58.13

3.6.

Izziņu katalogu izdošana

Izziņu katalogu izdošana

Biedrības un nodibinājumi, kas nodrošina informācijas sagatavošanu, izplatīšanu un komunikāciju nekomerciālos izziņu katalogu izdevumos.

58.12

3.7.

Filmu producēšana

Filmu producēšana

Biedrības un nodibinājumi, kas nodrošina informācijas sagatavošanu, izplatīšanu un komunikāciju producējot nekomerciālas filmas.

59.11

3.8.

Bibliotēku darbība

Bibliotēku darbība

Biedrības un nodibinājumi, kas nodrošina informācijas sagatavošanu, izplatīšanu un komunikāciju nodrošinot bibliotēku darbību.

91.01

Pētniecība un izglītība

 

4.1.

Sociālās zinātnes, socioloģiskā un politikas pētniecība

Sociālās zinātnes, socioloģiskā un politikas pētniecība

Biedrības un nodibinājumi, kas nodrošina pētījumus un analīzi sociālo zinātņu un sabiedriskās politikas jomā.

72.20

4.2.

Medicīniskā pētniecība

Medicīniskā pētniecība

Biedrības un nodibinājumi, kas nodrošina pētniecību medicīnas laukā, tajā skaitā noteiktu slimību, medicīnisko problēmu un medicīnas disciplīnas izpēti.

72.19

4.3.

Zinātne un tehnoloģijas

Zinātne un tehnoloģijas

Biedrības un nodibinājumi, kas nodrošina pētījumus fizikā, dabaszinātnēs, inženierijā un tehnoloģijās.

72.19

4.4.

Izglītība

Izglītība

Biedrības un nodibinājumi, kas nodrošina formālo un neformālo izglītību visos vecuma posmos. Iekļauj arī mūžizglītību.

85.59

Veselība

 

5.1.

Sabiedrības veselība un veselības izglītība

Sabiedrības veselība un veselības izglītība

Biedrības un nodibinājumi, kas nodrošina sabiedrības veselības veicināšanu un izglītošanu par veselības jautājumiem. Iekļauj potenciālu veselību apdraudošu faktoru pārbaudi, pirmās palīdzības sniegšanas apmācības, ģimenes plānošanas pasākumus, pacientu tiesību aizsardzību, konsultāciju sniegšanu, veselīgu dzīvesveidu.

88.99

5.2.

Rehabilitācija

Rehabilitācija

Biedrības un nodibinājumi, kas nodrošina ambulatoru terapeitisko aprūpi, fizioterapiju.

86.90

5.3.

Cita ar veselību saistīta darbība

Cita ar veselību saistīta darbība

Biedrības un nodibinājumi, kas sniedz veselības pakalpojumus, kas nav minēti citās jomās.

86.90

Sociālā atbalsta pasākumi personām

 

6.1.

Nodarbinātības veicināšana

Nodarbinātības veicināšana

Biedrības un nodibinājumi, kas sniedz nekomerciālu atbalstu iekļaujošas nodarbinātības un iekļaujošas darba vides veidošanā, palielina iedzīvotāju, īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu un tālāk no darba tirgus esošo personu, integrācijas iespējas un konkurētspēju darba tirgū.

88.99

6.2.

Sociālā aizsardzība

Sociālā aizsardzība

Biedrības un nodibinājumi, kuru mērķis ir noteiktu iedzīvotāju grupu vai personu sociālās aizsardzības nodrošināšana, lai sekmētu cilvēku spēju pašiem nodrošināt sev pietiekamu dzīves kvalitāti konkrētā dzīves situācijā un sniegtu atbalstu sociālā riska situācijās, tai skaitā:

1) nodrošina nekomerciālu sociālā darbinieka atbalstu personai, personu grupai un sociālo darbu kopienā;

2) nodrošina nekomerciālu materiālo palīdzību personām naudas un mantas veidā, piem., pārtika, apģērbs, apavi, higiēnas un saimnieciskās preces, mēbeles, sadzīves priekšmeti, grāmatas, rotaļlietas u.c.;

3) nodrošina nekomerciālu darbību personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai;

4) nodrošina nekomerciālu atbalstu sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā un nodrošināšanā ar tehniskajiem palīglīdzekļiem.

88.99

6.3.

Dzimumu līdztiesība

Dzimumu līdztiesība

Biedrības un nodibinājumi, kuru darbība ir vērsta uz sieviešu tiesību ievērošanas un dzimumu līdztiesības nodrošināšanu.

94.99

6.4.

Atbalsts ģimenēm un bērniem

Atbalsts ģimenēm un bērniem

Biedrības un nodibinājumi, kuru darbība vērsta uz bērnu tiesību aizsardzības un bērnu tiesību izmantošanas nodrošināšanu un kas veicina bērniem (gan ģimenē, gan ārpusģimenes aprūpē esošiem) un ģimenei labvēlīgas vides un atbalsta pasākumu veidošanu, bērnu un ģimenes labklājības līmeņa paaugstināšanu, sniedz atbalstu ģimenei tās pienākumu veikšanā, tai skaitā, bērnu un pieaugušo ģimenes locekļu aprūpē, krīzes situācijās u.tml.

88.99

Vides un dzīvnieku aizsardzība

 

7.1.

Vides aizsardzība. Piesārņojuma samazināšana un kontrole

Vides aizsardzība. Piesārņojuma samazināšana un kontrole

Biedrības un nodibinājumi, kas darbojas ar mērķi samazināt, novērst negatīvo antropogēno ietekmi uz vidi, cilvēku un dzīvnieku veselību, t.sk. klimata pārmaiņas, trokšņus, smakas, atkritumus, radiācijas, ķīmisko un cita veida piesārņojumu.

94.99

7.2.

Dabas resursu aizsardzība un ilgtspējīga izmantošana

Dabas resursu aizsardzība un ilgtspējīga izmantošana

Biedrības un nodibinājumi, kas darbojas ar mērķi veicināt dabas resursu (ūdens, gaiss, augsne, derīgie izrakteņi, mežu, ūdeņu un citi bioloģiskie resursi) aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī veicināt teritorijas ilgtspējīgas attīstības plānošanu.

94.99

7.3.

Dabas aizsardzība

Dabas aizsardzība

Biedrības un nodibinājumi, kas darbojas ar mērķi saglabāt un aizsargāt bioloģisko daudzveidību visos tās līmeņos (ģenētiskā, sugu un ekosistēmu daudzveidība), un citas dabas vērtības, t.sk. īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (dabas rezervātos, nacionālajos parkos, biosfēras rezervātos, dabas parkos, dabas liegumos, dabas pieminekļos, aizsargājamajos ainavu apvidos, aizsargājamajās jūras teritorijās), kā arī ainavas, alejas, ievērojamus kokus, akmeņus, alas u.c.

94.99

7.4.

Vides apziņa

Vides apziņa un vides sakopšana

Biedrības un nodibinājumi, kas darbojas, lai veidotu un attīstītu sabiedrības vides apziņu un ētiku, tajā skaitā īsteno vides izglītības programmas (tajā skaitā izglītība ilgtspējīgai attīstībai, vides zinātne) un veicina sabiedrības līdzdalību vides un dabas aizsardzībā, kā arī īsteno botānisko dārzu, hortikultūru (augu attīstības, aizsardzības) programmas,

94.99

7.5.

Vides sakopšana

Vides sakopšana

Biedrības un nodibinājumi, kas realizē parku, zaļo zonu un citu sabiedrisko teritoriju uzkopšanas, saglabāšanas un apzaļumošanas programmas pilsētās un laukos, veicina teritoriju pieejamību sabiedrībai, organizē sabiedriskās vides sakopšanas talkas.

81.30

7.6.

Dzīvnieku aizsardzība un labklājība

Dzīvnieku aizsardzība un labklājība

Biedrības un nodibinājumi, kas nodrošina dzīvnieku patversmju pakalpojumus, tajā skaitā organizācijas, kas cīnās par humānu attieksmi pret dzīvniekiem.

94.99

7.7.

Veterinārie pakalpojumi

Veterinārie pakalpojumi

Biedrības un nodibinājumi, kas nodrošina veterināros pakalpojumus.

75.00

Attīstība un mājokļu apgāde

 

8.1.

Kopienas un apkaimes attīstība

Kopienas un apkaimes attīstība

Biedrības un nodibinājumi, kas darbojas, lai uzlabotu dzīves kvalitāti vietējā līmenī – noteiktas kopienas vai apkaimes robežās.

88.99

8.2.

Ekonomiskā attīstība

Ekonomiskā attīstība

Biedrības un nodibinājumi, kas nodrošina programmas un pasākumus, lai uzlabotu ekonomisko infrastruktūru un kapacitāti, tajā skaitā ceļus, finanšu pasākumus, uzņēmējdarbības programmas, tehniskās un vadības konsultācijas, palīdzības programmas lauku attīstībai.

70.22

8.3.

Mājokļu apsaimniekošana

Mājokļu apsaimniekošana

Biedrības un nodibinājumi, kur biedri ir šī apsaimniekotā nekustamā īpašuma īpašnieki, t.i., biedri apsaimnieko tikai paši savu (biedra – fiziskas personas īpašumā esošu) īpašumu, nodrošinot mājokļu attīstību, pārvaldību un apsaimniekošanu.

68.20

Tiesiskums un interešu aizstāvība

 

9.1.

Pilsonisko tiesību un cilvēktiesību aizsardzība

Pilsonisko tiesību un cilvēktiesību aizsardzība

Biedrības un nodibinājumi, kas nodrošina pilsonisko tiesību un cilvēktiesību aizsardzību, jebkura veida diskriminācijas saistībā ar dzimumu, rasi vai etnisko izcelsmi, reliģiju vai pārliecību, invaliditāti, vecumu vai seksuālo orientāciju novēršanu.

94.99

9.2.

Interešu aizstāvības organizāciju darbība

Interešu aizstāvības organizācijas

Biedrības un nodibinājumi, kas aizstāv noteiktu cilvēku grupu un sabiedrības grupu intereses, tajā skaitā biedrības un nodibinājumi, kas līdzdarbojas lēmumu pieņemšanas procesos vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī.

94.99

9.3.

Juridiskā palīdzība

Juridiskā palīdzība

Biedrības un nodibinājumi, kas nodrošina juridisko palīdzību, t.sk. konsultācijas un palīdzību domstarpību risināšanā un ar tiesu saistītos jautājumos.

69.10

9.4.

Patērētāju tiesību aizsardzība

Patērētāju tiesību aizsardzība

Biedrības un nodibinājumi, kas nodrošina patērētāju tiesību aizsardzību un produktu kontrole, tajā skaitā sniedz konsultācijas un atbalstu domstarpību risināšanā.

94.99

9.5.

Noziegumu profilakse

Noziegumu profilakse

Biedrības un nodibinājumi, kas nodrošina likumpārkāpumu iespēju mazināšanu veicot drošības pasākumu popularizēšanu sabiedrībā, apgrūtinot likumpārkāpumu izdarīšanas iespējas un savlaicīgi ietekmējot potenciālos noziedzniekus, kriminogēnās situācijas vai vietas.

88.99

9.6.

Atbalsts noziegumu upuriem

Atbalsts noziegumu upuriem.

Biedrības un nodibinājumi, kas nodrošina pasākumus un konsultācijas noziegumu upuriem, lai mazinātu vai atlīdzinātu nozieguma rezultātā nodarīto kaitējumu.

88.99

9.7.

Likumpārkāpēju rehabilitācija

Likumpārkāpēju rehabilitācija

Biedrības un nodibinājumi, kas nodrošina programmas un pasākumus, lai integrētu likumpārkāpējus sabiedrībā un novērstu atkārtota noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Probācijas pasākumi.

87.90

Filantropijas starpniecība un brīvprātīgā darba veicināšana

 

10.1.

Filantropijas starpniecība

Filantropijas starpniecība

Biedrības un nodibinājumi, kas nodrošina finanšu līdzekļu piesaisti un pārdali sabiedriska labuma mērķu īstenošanai.

88.99

10.2.

Brīvprātīgā darba veicināšana

Brīvprātīgā darba veicināšana

Biedrības un nodibinājumi, kas veicina brīvprātīgā darba attīstību, tajā skaitā piesaista un apmāca brīvprātīgā darba veicējus.

88.99

Jaunatnes biedrība vai nodibinājums

 

11.1.

Jaunatnes biedrība vai nodibinājums

Jaunatnes biedrība vai nodibinājums

Biedrības un nodibinājumi, kuru mērķis ir veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Veic darbu ar jaunatni un organizācijas statūtos noteiktie darbības uzdevumi atbilst vismaz trim Jaunatnes likuma 2.1 panta trešajā daļā noteiktajiem pamatuzdevumiem. Biedrībā vai nodibinājumā vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši vai arī vairākas biedrības un nodibinājumi, kuros kopā vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši un valdē ir nodrošināta jauniešu līdzdalība, un šīs līdzdalības kārtība noteikta biedrības vai nodibinājuma statūtos.

94.99

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizācijas

 

12.1.

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizācija

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizācija

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizācijas, kas darbojas ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomā.

84.25

Sporta biedrības un nodibinājumi

 

13.1.

Sporta apvienība un sporta federācija

Sporta apvienība un sporta federācija

Biedrības un nodibinājumi, kas koordinē kopīgās intereses sporta nozarē, tajā skaitā pārstāvētajos sporta veidos vai darbības jomās. Biedrības un nodibinājumi, kam ir tiesības vadīt un koordinēt darbu attiecīgajā sporta veidā (attiecīgajos sporta veidos) vai darbības jomā valstī, kā arī pārstāvēt valsti attiecīgajā starptautiskajā sporta biedrībā vai nodibinājumā.

93.19

13.2.

Sporta klubs

Sporta klubs

Biedrības un nodibinājumi, kuros apvienojušās fiziskās un juridiskās personas, lai īstenotu savas intereses noteiktā sporta veidā un veicinātu tā attīstību.

93.12

13.3.

Sporta centrs

Sporta centrs

Biedrības un nodibinājumi, kas nodrošina sporta nodarbību, treniņu un fiziskās sagatavotības norisi. Iekļauj arī sporta bāzes, veselīga un aktīva dzīvesveida centrus.

93.11

13.4.

Sporta pasākumu organizēšana

Sporta pasākumu organizēšana

Biedrības un nodibinājumi, kas organizē sporta sacensības un veicina aktīvu dzīvesveidu visām sabiedrības vecuma grupām.

93.19

13.5.

Sporta atbalsts

Sporta atbalsts

Biedrības un nodibinājumi, kas sniedz atbalstu sporta organizācijām, aktīvajiem un bijušajiem sportistiem, to tiesisko, sociālo, izglītības, karjeras un citu saistīto jautājumu risināšanā.

94.99

13.6.

Sporta izglītība

Sporta izglītība

Biedrības un nodibinājumi, kas nodrošina sporta darbinieku apmācību, tālākizglītības un neformālās izglītības pasākumus, kā arī sporta nozares tiesību aizsardzību un konsultāciju sniegšanu.

85.51

Starptautiskās aktivitātes

 

14.1.

Kultūras apmaiņa

Kultūras apmaiņa

Biedrības un nodibinājumi, kas īsteno programmas un pasākumus ar mērķi veicināt savstarpējo cieņu un kultūru dažādību starptautiskā līmenī.

94.99

14.2.

Attīstības sadarbība

Attīstības sadarbība

Biedrības un nodibinājumi, kas īsteno programmas un projektus, kas veicina sociālo un ekonomisko attīstību ārvalstīs, kā arī informē un izglīto vietējo sabiedrību par globālām problēmām un to risinājumiem.

94.99

14.3.

Starptautiska katastrofu seku likvidēšana un palīdzība

Starptautiskās katastrofu seku likvidēšana un palīdzība

Biedrības un nodibinājumi, kas nodrošina palīdzību katastrofās cietušiem reģioniem starptautiskā līmenī.

88.99

14.4.

Starptautiska palīdzības līdzekļu nodrošināšana katastrofu gadījumos cietušām valstīm

Starptautiska palīdzības līdzekļu nodrošināšana katastrofu gadījumos cietušām valstīm

Biedrības un nodibinājumi, kas vāc, šķiro un nogādā palīdzības līdzekļus citām valstīm, kas cietušas kādā katastrofā.

88.99

14.5.

Starptautiskās cilvēktiesības un miera uzturēšana

Starptautiskās cilvēktiesības un miera uzturēšana

Biedrības un nodibinājumi, kas veicina un pārrauga cilvēktiesību ievērošanu un miera uzturēšanu starptautiskā līmenī.

94.99

Citur neklasificēta biedrība vai nodibinājums

 

15.1.

Citur neklasificēta biedrība vai nodibinājums

Citur neklasificēta biedrība vai nodibinājums

Biedrības un nodibinājumi, kuru darbības joma neatbilst nevienai no Biedrību un nodibinājumu klasifikācijā minētajām darbības jomām.

94.99