• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Biedrības reģistrācija

5. Patiesie labuma guvēji (PLG)

PLG ir fiziskā persona, juridiskās personas īpašnieks vai persona kura kontrolē biedrību un tā ir vismaz— fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē.


Par biedrību PLG jānorāda:

 1. vārds;
 2. uzvārds;
 3. personas kods (ja tāda nav - dzimšanas datums, mēnesis, gads, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un iestāde, kas dokumentu izdevusi);
 4. valstspiederība;
 5. pastāvīgās dzīvesvietas valsts;
 6. veids, kā tiek īstenota kontrole pār biedrību:
  1. caur statusu juridiskajā personā (ja PLG ir biedrības biedrs vai izpildinstitūcijas loceklis):
   1. kā biedrs;
   2. kā izpildinstitūcijas vai pārvaldes institūcijas pārstāvis;
  2. kā atsevišķa persona, kas kontrolē (ja patiesais labuma guvējs netiešā veidā kontrolē biedrību):
   1. uz pilnvarojuma līguma pamata;
   2. uz īpašumtiesību pamata (piemēram, ja biedrības PLG ir biedra – juridiskās personas īpašnieks);
   3. uz darījuma attiecību pamata;
  3. cits (brīvs teksta lauks ar iespēju ierakstīt nedefinētu veidu);
 7. informācija par personu ar kuras starpniecību tiek īstenota kontrole (norāda, ja tiek norādīts kāds no 6.2. vai 6.3. apakšpunktā minētajiem veidiem kādā tiek īstenota kontrole):
  1. fiziskai personai vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, mēnesis un gads);
  2. juridiskajai personai (var būt arī ārvalsts juridiska persona) — nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese).

Jāņem vērā, ka katrā biedrībā situācija ir individuāla. Ja biedrības biedri īsteno savas tiesības tikai kā biedrības biedri atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktajām tiesībām un pienākumiem, tad šāds biedrs nav uzskatāms par patieso labuma guvēju. Gadījums, kurā biedrības biedri neīsteno savas tiesības tikai kā biedrības biedri varētu būt, piemēram, ja biedrības biedri darbojas cita mērķa, ne statūtos noteiktā, sasniegšanai. Gadījumā, ja to biedri īsteno savas tiesības tikai kā minēto juridisko personu biedri un biedrības mērķis ir vērsts uz – sabiedrisko labumu vai arī biedrības mērķis ir vērsts uz biedru interesēm, bet biedru skaits ir liels – PLG noskaidrot nebūs iespējams, ja vien minētās juridiskās personas faktiski, atbilstoši PLG definīcijai, nekontrolē kādas konkrētas fiziskās personas. Biedrībās, kurās biedrības biedri ir aktīvi, īsteno savas tiesības kā biedrības biedri galvenokārt PLG noskaidrot nebūs iespējams. Vienlaikus var pastāvēt arī situācijas, kurās biedrības faktiski kontrolē konkrēta fiziskā persona – piemēram, gadījumos, kuros biedrības biedri faktiski vairs neīsteno savas biedru tiesības un pēc būtības aktīvi darbojas tikai biedrības valdes locekļi.

Ievērojot minēto, biedrību gadījumā, ja to biedri īsteno savas tiesības tikai kā minēto juridisko personu biedri, patiesos labuma guvējus noskaidrot nebūs iespējams, ja vien minētās juridiskās personas faktiski, atbilstoši PLG definīcijai nekontrolē kādas konkrētas fiziskās personas, piemēram, izpildinstitūcijas locekļi. Piemēram, biedrībā visi lēmumi tiek pieņemti un visi darījumi tiek veikti kādas vienas (vai vairāku) konkrētu personu interesēs un labā, nevis, ņemot vērā biedrības mērķi un tajā apvienojušos biedru intereses. Šīs personas var būt gan biedrības biedri vai biedrības izpildinstitūciju locekļi (tiešā kontrole), gan arī tādas personas, kuras nav ne biedrības dibinātāji, ne biedri, ne izpildinstitūciju locekļi (netiešā kontrole). Tāpat kontrole var tikt prezumēta, pat ja tā netiek faktiski veikta, bet, piemēram, viena persona izmanto un gūst labumu no biedrības finanšu aktīviem.

Norādāms, ka nav iespējams sniegt skaidrojumu par visām situācijām, jo katrs gadījums ir individuāls un biedrības valdei jāzina (jānoskaidro), vai kādai fiziskajai personai ir reāla kontrole biedrībā.

Ja biedrība ir izmantojusi visus iespējamos noskaidrošanas līdzekļus un secinājusi, ka nav iespējams noskaidrot nevienu fizisko personu — PLG, kā arī ir izslēgtas šaubas, ka biedrībai ir PLG, to apliecina pieteikumā, norādot pamatojumu.

Uzņēmumu reģistram ir tiesības pieprasīt dokumentu, kas apstiprina PLG identificējošās informācijas atbilstību (notariāli apliecinātu personu apliecinošā dokumenta kopiju, ārvalsts iedzīvotāju reģistra izziņu vai citus minētajiem dokumentiem pielīdzināmus dokumentus), kā arī PLG īstenotās kontroles dokumentāro pamatojumu un dokumentu, kas pamato apliecinājumu, ka PLG noskaidrot nav iespējams!