• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Biedrības reģistrācija

4. Statūti

Statūtos nosaka biedrības darbības svarīgākos principus. Statūtus paraksta visi dibinātāji vai vismaz divi dibinātāji, kas dibināšanas lēmumā ir pilnvaroti parakstīt statūtus.


Dokumentā jānorāda:

 • biedrības nosaukums;
 • biedrības mērķi;
 • biedrības darbības termiņš, ja dibina un noteiktu laiku;
 • biedru iestāšanās un izstāšanās priekšnoteikumi;
 • biedru tiesības un pienākumi;
 • kārtība kādā var noteikt biedrības teritoriālo un citu struktūrvienību tiesības un pienākumus (ja tādas dibina);
 • biedru sapulces sasaukšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība
 • izpildinstitūcijas nosaukums, skaitliskais sastāvs, nosakot izpildinstitūcijas locekļu tiesības pārstāvēt biedrību kopā vai atsevišķi;
 • revīzijas institūcijas uzbūve, ievēlēšanas kārtība, kompetence, lēmumu pieņemšanas kārtība un pilnvaru termiņš vai zvērināta revidenta iecelšanas kārtība un pilnvaru termiņš;
 • ja bez biedru sapulces un izpildinstitūcijas paredzēts veidot citas pārvaldes institūcijas, statūtos norādāma to izveides kārtība un kompetence;
 • personu ar īpašu statusu (biedru kandidāti, goda biedri, asociētie biedri, vecbiedri u.tml.) tiesības un pienākumi, ja tādi ir paredzēti
 • statūtos var paredzēt citus noteikumus, kas nav pretrunā ar likumu, kā piemēram:
  • kārtību kā persona var pārsūdzēt lēmumu par atteikumu uzņemt to par biedrības biedru;
  • kārtību kādā biedriem tiek noteiktas saistības;
  • gadījumus, kad biedrs tiek izslēgts no biedrības;
  • kārtību, kādā biedrs tiek izslēgts no biedrības;
  • biedru nauda;
  • c. noteikumus.;
 • statūtos norāda to apstiprināšanas vietu un datumu.
Biedrības statūtu paraugs
64,5KB , DOCX , atjaunots