• lv
  • en

Biedrības likvidācija 2. posms

1. Kopsavilkums

Pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas vai viņiem paredzētās naudas deponēšanas un likvidācijas izdevumu segšanas likvidators sagatavo biedrības slēguma finanšu pārskatu un sadala atlikušo mantu starp personām, kurām ir tiesības uz šo mantu saskaņā ar statūtiem, ja likumā nav noteikts citādi

Pēc atlikušās biedrības mantas sadales likvidators iesniedz reģistra iestādei pieteikumu par likvidācijas pabeigšanu. Mantu drīkst dalīt ne ātrāk kā pēc 6 mēnešiem no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, izņemot gadījumus, kad ātrāku mantas sadali ir atļāvusi tiesa un ar to netiek nodarīti zaudējumi kreditoriem

  • 7 dienas
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

Pirms iesniedzat pieteikumu tiesību subjekta izslēgšanai no reģistra, pārliecinieties, vai ir nokārtotas visas saistības ar Valsts ieņēmumu dienestu. Uzņēmumu reģistrs pirms nodibinājuma izslēgšanas elektroniski pieprasa no Valsts ieņēmumu dienesta attiecīgu izziņu. Ja Valsts ieņēmumu dienests sniegs atbildi, ka visas parādsaistības nav nokārtotas vai nav iesniegti visi nepieciešamie pārskati vai atskaites, Uzņēmumu reģistrs atliks biedrības izslēgšanu no reģistra un noteiks termiņu trūkumu novēršanai.