• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Nodibinājuma reģistrācija

1. Kopsavilkums

Nodibinājums iegūst juridiskās personas statusu ar brīdi, kad tas ierakstīts biedrību un nodibinājumu reģistrā.

Likumā noteiktos gadījumos pieteikums reģistrācijai var tikt nosūtīts pārbaudei Valsts ieņēmumu dienestam. Plašāk lasiet sadaļā Par Uzņēmumu reģistrā saņemto pieteikumu izvērtēšanu Valsts ieņēmumu dienestā

 • 7 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
  Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma veidlapa B2;
 • lēmums par dibināšanu;
 • statūti;
 • dibinot testamentāro nodibinājumu, pievieno nevis lēmumu par dibināšanu, bet gan attiecīgi apliecināta testamenta norakstu, kā arī dokumentus, kas apliecina aizgādņa pilnvaras un testamenta stāšanos likumīgā spēkā. Ja testamentā nav ietvertas lēmumā par nodibinājuma dibināšanu nepieciešamās ziņas, nav izstrādāti dibināmā nodibinājuma statūti vai nav iecelti valdes locekļi, testamenta izpildītājs, mantinieks vai aizgādnis veic attiecīgas darbības (statūtu izstrāde, valdes locekļu iecelšana);
 • valdes locekļu rakstveida piekrišanas amata ieņemšanai;
 • ja nodibinājumu dibina ārvalstu juridiska persona, Uzņēmumu reģistrā nepieciešams iesniegt attiecīgās valsts kompetentās iestādes izziņu par to, ka tāda juridiskā persona eksistē un ka personai, kura rīkojas kā šis juridiskās personas likumiskais pārstāvis (parakstās vai pilnvaro personu, kas parakstās) ir tiesības rīkoties attiecīgās ārvalsts juridiskās personas vārdā;
 • ārzemnieka (ārvalstnieka), kuram ir tiesiska saikne ar Latviju, uz kuras pamata veidojas vai ir izveidojušās savstarpējas tiesības un pienākumi komercdarbības un nodokļu jomā, bet nav piešķirts Latvijas Republikas personas kods, anketa  ziņu iekļaušanai Fizisko personu reģistrā (jāparaksta pašam ārzemniekam ar drošu elektronisko parakstu, lai iesniegtu elektroniski; ja droša elektroniskā paraksta nav, šo dokumentu neiesniedz);
 • ja pieteikums tiek iesniegts izmantojot pasta pakalpojumus, tad jāpievieno informācija par valsts nodevas apmaksu (kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka vai informācija brīvā tekstā).