• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Nodibinājuma reģistrācija

3. Lēmums par dibināšanu

Nodibinājumu dibina, pamatojoties uz personas lēmumu par nodibinājuma dibināšanu vai vispārnoderīgiem un labdarīgiem mērķiem, pamatojoties uz testamentu. Lēmumu par dibināšanu pieņem dibināšanas sapulcē. Dibinātāja vārdā lēmumu par nodibinājuma dibināšanu tiesīga pieņemt tā pilnvarota persona (pilnvara piedalīties dibināšanas sapulcē un parakstīt dibinātāja vārdā dokumentus ir jāpievieno pieteikumam nodibinājuma ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā). Dibināšanas lēmumu paraksta visi dibinātāji. Dibinātāja vārdā lēmumu var parakstīt viņa pilnvarota persona, kas piedalījusies lēmuma pieņemšanā, tādā gadījumā lēmumam pievienojama rakstveida pilnvara.


Dokumentā jānorāda:

  • nodibinājuma nosaukums;
  • nodibinājuma mērķi;
  • dibinātāja fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja tāda nav, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi), bet juridiskai personai nosaukums, reģ.nr. un juridiskā adrese;
  • dibinātāju tiesības un pienākumi, ja dibinātāji par šo ir vienojušies;
  • pilnvarojumu (ja tāds ir dots) atsevišķiem dibinātājiem parakstīt statūtus un pieteikumu biedrību un nodibinājumu reģistra iestādei;
  • citas ziņas, kuras dibinātāji uzskata par nepieciešamām;
  • lēmuma pieņemšanas datums un vieta.
Lēmuma par nodibinājuma dibināšanu paraugs
81KB , DOCX , atjaunots