• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Nodibinājuma darbības turpināšana

2. Valdes sēdes protokols

Valdes sēdes protokols, kurā ietverts lēmums par statūtu grozīšanu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu. Protokolu paraksta visi valdes sēdē piedalījušies valdes locekļi.


Dokumentā jānorāda:

 • Datums
 • Nodibinājuma nosaukums
 • Reģistrācijas numurs
 • Protokola numurs
 • Sapulces norises vieta un laiks
 • Sapulcē piedalījušos klātesošo vārds, uzvārds
 • Sapulces vadītājs un protokolists
 • Sapulces darba kārtībā izskatāmos jautājumus
 • Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaitu un saturu
 • Sapulcē pieņemtos lēmumus
 • Balsošanas rezultātus, norādot balsu skaitu “par” vai “pret” par katru lēmumu