• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Dokumentu pirmspārbaude

2. Dokumentu pārbaude

Uzņēmumu reģistrā valsts notārs veic to pašu dokumentu un datu pārbaudi, kas noteikta attiecīgā komersanta, uzņēmuma vai cita subjekta darbību regulējošajā normatīvajā aktā.


Dokumentos pārbauda, vai:

 • iesniegti visi normatīvajos aktos paredzētie dokumenti, kurus reģistrē (pievieno lietai) vai uz kuru pamata izdara ierakstu Uzņēmumu reģistra vestajā reģistrā;
 • dokumentam, kuru reģistrē (pievieno lietai) vai uz kura pamata izdara ierakstu Uzņēmumu reģistra vestajā reģistrā, ir juridisks spēks;
 • tā dokumenta forma, kuru reģistrē (pievieno lietai) vai uz kura pamata izdara ierakstu Uzņēmumu reģistra vestajā reģistrā, atbilst normatīvajos aktos vai statūtos noteiktajam, ja normatīvais akts paredz iespēju noteikt statūtos konkrētu dokumenta formu;
 • dokumentā, kuru reģistrē (pievieno lietai) vai uz kura pamata izdara ierakstu Uzņēmumu reģistra vestajā reģistrā, ietverto ziņu un noteikumu apjoms un saturs atbilst normatīvajiem aktiem un citiem reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem;
 • Uzņēmumu reģistra vestajā reģistrā nav reģistrēts nodrošinājuma līdzeklis.

Taču jāņem vērā, ka Uzņēmumu reģistram nav tiesisks pamats veikt personu datu un citu datu pārbaudi reģistros, kuri ir Uzņēmumu reģistram pieejami, bet nav Uzņēmumu reģistra pārziņā. Uzņēmumu reģistra valsts notārs, veicot dokumentu projektu caurlūkošanu, nepārbauda:

 • personu datus Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrā;
 • nepieprasa izziņu no VID par nodokļa parāda neesamību, ja tiek pieteikta subjekta izslēgšana no reģistra;
 • datus par nekustamā īpašuma īpašnieku Zemesgrāmatā;
 • vai personai aizliegts nodarboties ar uzņēmējdarbību, vai adrese vai persona iekļauta riska adrešu vai personu sarakstā, vai personai nav ierobežota rīcībspēja, vai Valsts ieņēmumu dienests nav uzsācis auditu;
 • neveic statūtos iekļautās kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) privāttiesiskās vienošanās pārbaudi.

Ja pirmspārbaudes pieteicējs vēlas iegūt ziņas no reģistriem, kuri nav Uzņēmumu reģistra pārziņā, jāvēršas pie institūcijas, kas ir tiesīga attiecīgo reģistru uzturēt.