• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Nodibinājuma sadalīšana

3. Valdes sēdes protokols

Lēmumu par reorganizāciju pieņem katra reorganizācijas procesā iesaistītā nodibinājuma valde. Statūtos var paredzēt, ka lēmumam par reorganizāciju nepieciešama citas pārvaldes institūcijas piekrišana. Protokolu paraksta visi valdes sēdē piedalījušies valdes locekļi.


Dokumentā jānorāda:

 • Datums
 • Nodibinājuma nosaukums
 • Reģistrācijas numurs
 • Protokola numurs
 • Sapulces norises vieta un laiks
 • Sapulcē piedalījušos klātesošo vārds, uzvārds
 • Sapulces vadītājs un protokolists
 • Sapulces darba kārtībā izskatāmos jautājumus
 • Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaitu un saturu
 • Sapulcē pieņemtos lēmumus
 • Balsošanas rezultātus, norādot balsu skaitu “par” vai “pret” par katru lēmumu

 Lēmums par reorganizāciju uzskatāms par pieņemtu, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no valdes locekļiem un ja statūti neparedz lielāku balsu vairākumu.

 15 dienu laikā no lēmuma par reorganizāciju pieņemšanas, katram reorganizācijas procesā iesaistītajam nodibinājumam ir pienākums publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, ka pieņemts lēmums par reorganizāciju.