• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Partiju apvienības reģistrācija

5. Patiesie labuma guvēji (PLG)

PLG ir fiziskā persona, juridiskās personas īpašnieks vai persona, kura kontrolē partiju apvienību, un tā ir vismaz— fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē.


Par partiju apvienību PLG jānorāda:

 1. vārds;
 2. uzvārds;
 3. personas kods (ja tāda nav - dzimšanas datums, mēnesis, gads, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un iestāde, kas dokumentu izdevusi);
 4. valstspiederība;
 5. pastāvīgās dzīvesvietas valsts;
 6. veids, kā tiek īstenota kontrole pār partiju apvienību:
  1. caur statusu juridiskajā personā (ja PLG ir partiju apvienības biedrs vai izpildinstitūcijas loceklis):
   1. kā biedrs;
   2. kā izpildinstitūcijas vai pārvaldes institūcijas pārstāvis;
  2. kā atsevišķa persona, kas kontrolē (ja patiesais labuma guvējs netiešā veidā kontrolē partiju apvienību):
   1. uz pilnvarojuma līguma pamata;
   2. uz īpašumtiesību pamata (piemēram, ja partiju apvienības PLG ir biedra – juridiskās personas īpašnieks);
   3. uz darījuma attiecību pamata;
  3. cits (brīvs teksta lauks ar iespēju ierakstīt nedefinētu veidu);
 7. informācija par personu ar kuras starpniecību tiek īstenota kontrole (norāda, ja tiek norādīts kāds no 6.2. vai 6.3. apakšpunktā minētajiem veidiem kādā tiek īstenota kontrole):
  1. fiziskai personai vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, mēnesis un gads);
  2. juridiskajai personai (var būt arī ārvalsts juridiska persona) — nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese).

Jāņem vērā, ka katrā partiju apvienībā situācija ir individuāla. Ja partiju apvienības biedri īsteno savas tiesības tikai kā partiju apvienības biedri atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktajām tiesībām un pienākumiem, tad šāds biedrs nav uzskatāms par patieso labuma guvēju. Gadījums, kurā partiju apvienības biedri neīsteno savas tiesības tikai kā partiju apvienības biedri varētu būt, piemēram, ja partiju apvienības biedri darbojas cita mērķa, ne statūtos noteiktā, sasniegšanai. Partiju apvienībās, kurās partiju apvienību biedri ir aktīvi, īsteno savas tiesības kā partiju apvienības biedri galvenokārt patiesos labuma guvējus noskaidrot nebūs iespējams. Vienlaikus var pastāvēt arī situācijas, kurās partiju apvienību faktiski kontrolē konkrēta fiziskā persona – piemēram, gadījumos, kuros partiju apvienības biedri faktiski vairs neīsteno savas biedru tiesības un pēc būtības aktīvi darbojas tikai partiju apvienības valdes locekļi.

Ievērojot minēto, partiju apvienību gadījumā, ja to biedri īsteno savas tiesības tikai kā minēto juridisko personu biedri, patiesos labuma guvējus noskaidrot nebūs iespējams, ja vien minētās juridiskās personas faktiski, atbilstoši patiesā labuma guvēja definīcijai nekontrolē kādas konkrētas fiziskās personas, piemēram, izpildinstitūcijas locekļi. Piemēram, partiju apvienībā visi lēmumi tiek pieņemti un visi darījumi tiek veikti kādas vienas (vai vairāku) konkrētu personu interesēs un labā, nevis, ņemot vērā partiju apvienības mērķi un tajā apvienojušos biedru intereses. Šīs personas var būt gan partiju apvienības biedri vai partiju apvienības izpildinstitūciju locekļi (tiešā kontrole), gan arī tādas personas, kuras nav ne partiju apvienībus dibinātāji, ne biedri, ne izpildinstitūciju locekļi (netiešā kontrole). Tāpat kontrole var tikt prezumēta, pat ja tā netiek faktiski veikta, bet, piemēram, viena persona izmanto un gūst labumu no partiju apvienības finanšu aktīviem.

Norādāms, ka nav iespējams sniegt skaidrojumu par visām situācijām, jo katrs gadījums ir individuāls un partiju apvienības valdei jāzina (jānoskaidro), vai kādai fiziskajai personai ir reāla kontrole partiju apvienībā.

Ja partiju apvienība ir izmantojusi visus iespējamos noskaidrošanas līdzekļus un secinājusi, ka nav iespējams noskaidrot nevienu fizisko personu  —  PLG, kā arī ir izslēgtas šaubas, ka partiju apvienībai ir PLG, to apliecina pieteikumā, norādot pamatojumu.

Uzņēmumu reģistram ir tiesības pieprasīt dokumentu, kas apstiprina PLG identificējošās informācijas atbilstību (notariāli apliecinātu personu apliecinošā dokumenta kopiju, ārvalsts iedzīvotāju reģistra izziņu vai citus minētajiem dokumentiem pielīdzināmus dokumentus), kā arī PLG īstenotās kontroles dokumentāro pamatojumu un dokumentu, kas pamato apliecinājumu, ka PLG noskaidrot nav iespējams!