• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Partiju apvienības reģistrācija

3. Statūti

Partiju apvienības statūtus paraksta vismaz viens katras apvienībā ietilpstošās dibinātājas partijas pilnvarots pārstāvis. Pilnvarojumam parakstīt statūtus jābūt ietvertam Partiju sapulces lēmumā par partiju apvienības dibināšanu.


Dokumentā jānorāda:

 • partiju apvienības nosaukumu un tā saīsinājumu;
 • partiju apvienības simboliku (tās apraksts vai attēls), ja tāda ir;
 • partiju apvienības darbības mērķi, uzdevumus un metodes;
 • partiju apvienības darbības termiņu, ja partija tiek dibināta uz laiku;
 • valdes darbības termiņu un valdes skaitlisko sastāvu, nosakot valdes locekļu tiesības pārstāvēt partiju atsevišķi vai kopīgi, valdes priekšsēdētāja tiesības un pienākumus;
 • saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcijas uzbūvi, ievēlēšanas kārtību, kompetenci, lēmumu pieņemšanas kārtību un pilnvaru termiņu, kā arī zvērināta revidenta iecelšanas kārtību un pilnvaru termiņu;
 • kārtību, kādā tiek izdarīti grozījumi partiju apvienības statūtos un programmā;
 • kārtību, kādā tiek izvirzīti un apstiprināti deputātu kandidāti Saeimas, pašvaldību domju (padomju) un Eiropas parlamenta vēlēšanām;
 • apvienību veidojošās partijas un to savstarpējās tiesības un pienākumus;
 • kārtību, kādā partijas iestājas partiju apvienībā un izstājas no tās, iestāšanās un izstāšanās priekšnoteikumus;
 • statūtu apstiprināšanas datumu.