• lv
 • en

Partiju apvienības nosaukuma maiņa

4. Statūti

Statūtu grozījumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi, bet attiecībā uz trešajām personām – tikai pēc statūtu grozījumu redakcijas reģistrācijas partiju reģistrā. Partiju apvienības statūtus paraksta valdes locekļi saskaņā ar statūtos noteikto valdes locekļu pārstāvības tiesību veidu.


Dokumentā jānorāda:

 • Partiju apvienības nosaukumu un tā saīsinājumu
 • Partiju apvienības simboliku (tās apraksts vai attēls), ja tāda ir
 • Partiju apvienības darbības mērķi, uzdevumus un metodes
 • Partiju apvienības darbības termiņu, ja partija tiek dibināta uz laiku
 • Valdes darbības termiņu un valdes skaitlisko sastāvu, nosakot valdes locekļu tiesības pārstāvēt partiju atsevišķi vai kopīgi, valdes priekšsēdētāja tiesības un pienākumus
 • Saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcijas uzbūvi, ievēlēšanas kārtību, kompetenci, lēmumu pieņemšanas kārtību un pilnvaru termiņu, kā arī zvērināta revidenta iecelšanas kārtību un pilnvaru termiņu
 • Kārtību, kādā tiek izdarīti grozījumi partiju apvienības statūtos un programmā
 • Kārtību, kādā tiek izvirzīti un apstiprināti deputātu kandidāti Saeimas, pašvaldību domju (padomju) un Eiropas Parlamenta vēlēšanām
 • Apvienību veidojošās partijas un to savstarpējās tiesības un pienākumus
 • Kārtību, kādā partijas iestājas partiju apvienībā un izstājas no tās, iestāšanās un izstāšanās priekšnoteikumus
 • Statūtu apstiprināšanas datumu

Partijas statūtos var paredzēt citus noteikumus, kas nav pretrunā ar likumu. Ja statūtu noteikumi ir pretrunā ar likumu, piemērojami likuma noteikumi.