• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Partiju apvienības statūtu izmaiņas

3. Statūti

Statūtu grozījumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi, bet attiecībā uz trešajām personām – tikai pēc statūtu grozījumu redakcijas reģistrācijas partiju reģistrā. Partiju apvienības statūtus paraksta valdes locekļi saskaņā ar statūtos noteikto valdes locekļu pārstāvības tiesību veidu.


Dokumentā jānorāda:

 • partiju apvienības nosaukumu un tā saīsinājumu;
 • partiju apvienības simboliku (tās apraksts vai attēls), ja tāda ir;
 • partiju apvienības darbības mērķi, uzdevumus un metodes;
 • partiju apvienības darbības termiņu, ja partija tiek dibināta uz laiku;
 • valdes darbības termiņu un valdes skaitlisko sastāvu, nosakot valdes locekļu tiesības pārstāvēt partiju atsevišķi vai kopīgi, valdes priekšsēdētāja tiesības un pienākumus;
 • saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcijas uzbūvi, ievēlēšanas kārtību, kompetenci, lēmumu pieņemšanas kārtību un pilnvaru termiņu, kā arī zvērināta revidenta iecelšanas kārtību un pilnvaru termiņu;
 • kārtību, kādā tiek izdarīti grozījumi partiju apvienības statūtos un programmā;
 • kārtību, kādā tiek izvirzīti un apstiprināti deputātu kandidāti Saeimas, pašvaldību domju (padomju) un Eiropas Parlamenta vēlēšanām;
 • apvienību veidojošās partijas un to savstarpējās tiesības un pienākumus;
 • kārtību, kādā partijas iestājas partiju apvienībā un izstājas no tās, iestāšanās un izstāšanās priekšnoteikumus;
 • statūtu apstiprināšanas datumu.

Partiju apvienības statūtos var paredzēt citus noteikumus, kas nav pretrunā ar likumu. Ja statūtu noteikumi ir pretrunā ar likumu, piemērojami likuma noteikumi.