• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Politiskās partijas reģistrācija

5. Patiesie labuma guvēji (PLG)

PLG ir fiziskā persona, juridiskās personas īpašnieks vai persona, kura kontrolē politisko partiju, un tā ir vismaz— fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē.


Par politisko partiju PLG jānorāda:

 1. vārds;
 2. uzvārds;
 3. personas kods (ja tāda nav - dzimšanas datums, mēnesis, gads, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un iestāde, kas dokumentu izdevusi);
 4. valstspiederība;
 5. pastāvīgās dzīvesvietas valsts;
 6. veids, kā tiek īstenota kontrole pār politisko partiju:
  1. caur statusu juridiskajā personā (ja PLG ir politiskās partijas biedrs vai izpildinstitūcijas loceklis):
   1. kā biedrs;
   2. kā izpildinstitūcijas vai pārvaldes institūcijas pārstāvis;
  2. kā atsevišķa persona, kas kontrolē (ja patiesais labuma guvējs netiešā veidā kontrolē politisko partiju):
   1. uz pilnvarojuma līguma pamata;
   2. uz īpašumtiesību pamata (piemēram, ja politiskās partijas PLG ir biedra – juridiskās personas īpašnieks);
   3. uz darījuma attiecību pamata;
  3. cits (brīvs teksta lauks ar iespēju ierakstīt nedefinētu veidu);
 7. informācija par personu ar kuras starpniecību tiek īstenota kontrole (norāda, ja tiek norādīts kāds no 6.2. vai 6.3. apakšpunktā minētajiem veidiem kādā tiek īstenota kontrole):
  1. fiziskai personai vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, mēnesis un gads);
  2. juridiskajai personai (var būt arī ārvalsts juridiska persona) — nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese).

Jāņem vērā, ka katrā politiskajā partijā situācija ir individuāla. Ja politiskās partijas biedri īsteno savas tiesības tikai kā politiskās partijas biedri atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktajām tiesībām un pienākumiem, tad šāds biedrs nav uzskatāms par patieso labuma guvēju. Gadījums, kurā politiskās partijas biedri neīsteno savas tiesības tikai kā politiskās partijas biedri varētu būt, piemēram, ja politiskās partijas biedri darbojas cita mērķa, ne statūtos noteiktā, sasniegšanai. Politiskajās partijās, kurās politiskās partijas biedri ir aktīvi, īsteno savas tiesības kāpolitiskās partijas biedri galvenokārt patiesos labuma guvējus noskaidrot nebūs iespējams. Vienlaikus var pastāvēt arī situācijas, kurās politiskās partijas faktiski kontrolē konkrēta fiziskā persona – piemēram, gadījumos, kuros politiskās partijas biedri faktiski vairs neīsteno savas biedru tiesības un pēc būtības aktīvi darbojas tikai politiskās partijas valdes locekļi.

Ievērojot minēto, politisko partiju gadījumā, ja to biedri īsteno savas tiesības tikai kā minēto juridisko personu biedri, patiesos labuma guvējus noskaidrot nebūs iespējams, ja vien minētās juridiskās personas faktiski, atbilstoši patiesā labuma guvēja definīcijai nekontrolē kādas konkrētas fiziskās personas, piemēram, izpildinstitūcijas locekļi. Piemēram, politiskajā partijā visi lēmumi tiek pieņemti un visi darījumi tiek veikti kādas vienas (vai vairāku) konkrētu personu interesēs un labā, nevis, ņemot vērā politiskās partijas mērķi un tajā apvienojušos biedru intereses. Šīs personas var būt gan politiskās partijas biedri vai politiskās partijas izpildinstitūciju locekļi (tiešā kontrole), gan arī tādas personas, kuras nav ne politiskās partijas dibinātāji, ne biedri, ne izpildinstitūciju locekļi (netiešā kontrole). Tāpat kontrole var tikt prezumēta, pat ja tā netiek faktiski veikta, bet, piemēram, viena persona izmanto un gūst labumu no politiskās partijas finanšu aktīviem.

Norādāms, ka nav iespējams sniegt skaidrojumu par visām situācijām, jo katrs gadījums ir individuāls un politiskās partijas valdei jāzina (jānoskaidro), vai kādai fiziskajai personai ir reāla kontrole politiskajā partijā.

Ja politiskā partija ir izmantojusi visus iespējamos noskaidrošanas līdzekļus un secinājusi, ka nav iespējams noskaidrot nevienu fizisko personu  —  PLG, kā arī ir izslēgtas šaubas, ka politiskajai partijai ir PLG, to apliecina pieteikumā, norādot pamatojumu.

Uzņēmumu reģistram ir tiesības pieprasīt dokumentu, kas apstiprina PLG identificējošās informācijas atbilstību (notariāli apliecinātu personu apliecinošā dokumenta kopiju, ārvalsts iedzīvotāju reģistra izziņu vai citus minētajiem dokumentiem pielīdzināmus dokumentus), kā arī PLG īstenotās kontroles dokumentāro pamatojumu un dokumentu, kas pamato apliecinājumu, ka PLG noskaidrot nav iespējams!