• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Politiskās partijas reģistrācija

4. Statūti

Statūtos nosaka partijas darbības svarīgākos principus. Partijas statūtus paraksta vismaz divi no dibinātāju vidus pilnvaroti pārstāvji. Attiecīgam pilnvarojumam jābūt ietvertam dibinātāju sapulces norises protokolā.


Dokumentā jānorāda:

 • partijas nosaukumu un tā saīsinājumu;
 • partijas simboliku (tās apraksts vai attēls), ja tāda ir;
 • partijas darbības mērķi, uzdevumus un metodes;
 • partijas darbības termiņu, ja partija tiek dibināta uz laiku;
 • biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšanas priekšnoteikumus un kārtību;
 • biedru naudas un iestāšanās naudas maksāšanas kārtību;
 • biedru tiesības un pienākumus;
 • kārtību, kādā var veidot partijas teritoriālās un citas struktūrvienības, kā arī to tiesības un pienākumus;
 • biedru sapulces sasaukšanas, lēmumu pieņemšanas un pārstāvības kārtību, kā arī kārtību, kādā biedrs var pieprasīt jautājuma iekļaušanu partijas biedru sapulces darba kārtībā;
 • valdes darbības termiņu un valdes skaitlisko sastāvu, nosakot valdes locekļu tiesības pārstāvēt partiju atsevišķi vai kopīgi, valdes priekšsēdētāja tiesības un pienākumus.
 • Saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcijas uzbūvi, ievēlēšanas kārtību, kompetenci, lēmumu pieņemšanas kārtību un pilnvaru termiņu, kā arī zvērināta revidenta iecelšanas kārtību un pilnvaru termiņu
 • Kārtību, kādā tiek izdarīti grozījumi partijas statūtos un programmā
 • Biedriem piemērojamos disciplinārsodus (ja tādi paredzēti), to piemērošanas priekšnoteikumus un kārtību
 • Kārtību, kādā tiek izvirzīti un apstiprināti deputātu kandidāti Saeimas, pašvaldību domju (padomju) un Eiropas Parlamenta vēlēšanām
 • Statūtu apstiprināšanas datumu

Partijas statūtos var paredzēt citus noteikumus, kas nav pretrunā ar likumu. Ja statūtu noteikumi ir pretrunā ar likumu, piemērojami likuma noteikumi.