• lv
 • en

Politiskās partijas nosaukuma maiņa

4. Statūti

Statūtu grozījumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi, bet attiecībā uz trešajām personām – tikai pēc statūtu grozījumu redakcijas reģistrācijas partiju reģistrā. Partijas statūtus paraksta valdes locekļi saskaņā ar statūtos noteikto valdes locekļu pārstāvības tiesību veidu.


Dokumentā jānorāda:

 • Partijas nosaukumu un tā saīsinājumu
 • Partijas simboliku (tās apraksts vai attēls), ja tāda ir
 • Partijas darbības mērķi, uzdevumus un metodes
 • Partijas darbības termiņu, ja partija tiek dibināta uz laiku
 • Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšanas priekšnoteikumus un kārtību
 • Biedru naudas un iestāšanās naudas maksāšanas kārtību
 • Biedru tiesības un pienākumus
 • Kārtību, kādā var veidot partijas teritoriālās un citas struktūrvienības, kā arī to tiesības un pienākumus
 • Biedru sapulces sasaukšanas, lēmumu pieņemšanas un pārstāvības kārtību, kā arī kārtību, kādā biedrs var pieprasīt jautājuma iekļaušanu partijas biedru sapulces darba kārtībā
 • Valdes darbības termiņu un valdes skaitlisko sastāvu, nosakot valdes locekļu tiesības pārstāvēt partiju atsevišķi vai kopīgi, valdes priekšsēdētāja tiesības un pienākumus
 • Saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcijas uzbūvi, ievēlēšanas kārtību, kompetenci, lēmumu pieņemšanas kārtību un pilnvaru termiņu, kā arī zvērināta revidenta iecelšanas kārtību un pilnvaru termiņu
 • Kārtību, kādā tiek izdarīti grozījumi partijas statūtos un programmā
 • Biedriem piemērojamos disciplinārsodus (ja tādi paredzēti), to piemērošanas priekšnoteikumus un kārtību
 • Kārtību, kādā tiek izvirzīti un apstiprināti deputātu kandidāti Saeimas, pašvaldību domju (padomju) un Eiropas Parlamenta vēlēšanām
 • Statūtu apstiprināšanas datumu

Partijas statūtos var paredzēt citus noteikumus, kas nav pretrunā ar likumu. Ja statūtu noteikumi ir pretrunā ar likumu, piemērojami likuma noteikumi.