• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Politiskās partijas nosaukuma maiņa

4. Statūti

Statūtu grozījumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi, bet attiecībā uz trešajām personām – tikai pēc statūtu grozījumu redakcijas reģistrācijas partiju reģistrā. Partijas statūtus paraksta valdes locekļi saskaņā ar statūtos noteikto valdes locekļu pārstāvības tiesību veidu.


Dokumentā jānorāda:

 • partijas nosaukumu un tā saīsinājumu;
 • partijas simboliku (tās apraksts vai attēls), ja tāda ir;
 • partijas darbības mērķi, uzdevumus un metodes;
 • partijas darbības termiņu, ja partija tiek dibināta uz laiku;
 • biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšanas priekšnoteikumus un kārtību;
 • biedru naudas un iestāšanās naudas maksāšanas kārtību;
 • biedru tiesības un pienākumus;
 • kārtību, kādā var veidot partijas teritoriālās un citas struktūrvienības, kā arī to tiesības un pienākumus;
 • biedru sapulces sasaukšanas, lēmumu pieņemšanas un pārstāvības kārtību, kā arī kārtību, kādā biedrs var pieprasīt jautājuma iekļaušanu partijas biedru sapulces darba kārtībā;
 • valdes darbības termiņu un valdes skaitlisko sastāvu, nosakot valdes locekļu tiesības pārstāvēt partiju atsevišķi vai kopīgi, valdes priekšsēdētāja tiesības un pienākumus;
 • saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcijas uzbūvi, ievēlēšanas kārtību, kompetenci, lēmumu pieņemšanas kārtību un pilnvaru termiņu, kā arī zvērināta revidenta iecelšanas kārtību un pilnvaru termiņu
 • kārtību, kādā tiek izdarīti grozījumi partijas statūtos un programmā;
 • biedriem piemērojamos disciplinārsodus (ja tādi paredzēti), to piemērošanas priekšnoteikumus un kārtību;
 • kārtību, kādā tiek izvirzīti un apstiprināti deputātu kandidāti Saeimas, pašvaldību domju (padomju) un Eiropas Parlamenta vēlēšanām;
 • statūtu apstiprināšanas datumu.

Partijas statūtos var paredzēt citus noteikumus, kas nav pretrunā ar likumu. Ja statūtu noteikumi ir pretrunā ar likumu, piemērojami likuma noteikumi.