• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Politiskās partijas likvidācija 1.posms

2. Biedru sapulce

Biedru sapulci sasauc partijas valde.


 Nosacījumi:

  • biedru sapulci tiesīga sasaukt tikai lemttiesīga valde (lemjot par sapulces sasaukšanu valdes sēdē jāpiedalās vairāk nekā pusei no statūtos noteiktā valdes locekļu skaita);
  • ja valdei pilnvaru termiņš ir jau beidzies, biedru sapulci tiesīga sasaukt 1/10 biedru;
  • biedru sapulces darba kārtība, kurā ietverts jautājums par darbības izbeigšanu, biedriem jādara zināma vismaz 14 dienas pirms sapulces, ja statūtos nav noteikts garāks termiņš;
  • biedru sapulces lēmums par partijas darbības izbeigšanu ir pieņemts, ja par to nobalso divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem;
  • ja biedru skaits samazinājies un ir mazāks par 150 biedriem vai par citu statūtos noteiktu skaitu (kas nav mazāks par 150), kā arī tad, ja izbeidzas statūtos noteiktais termiņš, uz kādu partija bija dibināta, lēmumu par darbības izbeigšanu pieņem partijas valde vai cita statūtos noteikta pārvaldes institūcija.