• lv
  • en

Publiskā persona vai iestāde

Publisko personu un iestāžu saraksta e-pakalpojums

Saraksta e-pakalpojums.

Publisko personu un iestāžu saraksts

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" , kas spēkā stājās 27.06.2017., paredz, ka Uzņēmumu reģistrs veidos un uzturēs vienotu publisko personu un iestāžu sarakstu (turpmāk – Saraksts), kurā iekļautās ziņas par valsts iestādēm un pašvaldībām brīvi un bez maksas būs pieejamas ikvienam interesentam.

Atzīmējams, ka visi Sarakstā iekļautie dati tiks nodoti Valsts reģionālās attīstības aģentūrai oficiālo elektronisko adrešu kontu izveidei, pamatojoties uz Oficiālās elektroniskās adreses likumā noteikto.

Laika skala

Likums nosaka šādu kārtību un termiņus:

  • Valsts ieņēmumu dienests nodod tā rīcībā esošās Sarakstā iekļaujamās ziņas Reģistram līdz 31.12.2017.;
  • Reģistrs nodrošina Saraksta vešanu (iespēja pieteikt ziņu ierakstīšanu Sarakstā, bet ne Saraksta publiska pieejamība) no 01.03.2018.;
  • Iestādes aktualizē, papildina Sarakstā iekļaujamās ziņas no 01.03.2018. – 01.04.2018.;
  • Reģistrs nodrošina Saraksta publisku pieejamību no 01.06.2018.

Sarakstā iekļaujamie subjekti

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" paredz Sarakstā iekļaut informāciju par Saeimu un Valsts prezidenta kanceleju, tiesām un prokuratūrām, tiešajām pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām, pastarpinātām pārvaldes iestādēm , kā arī citām valsts institūcijām, kas nav padotas Ministru kabinetam. Tādējādi Sarakstā tiks apkopota informācija par visām valsts iestādēm (t.sk. pašvaldībām). Sarakstā netiks ierakstītas iestāžu struktūrvienības.

Iestādēm būs jānorāda informācija arī par privātpersonām, kurām tā deleģējusi valsts pārvaldes uzdevumus (Uzņēmumu reģistra reģistros ierakstīto tiesību subjektu nosaukums un reģistrācijas numurs) un augstskolu filiālēm.

Sarakstā iekļaujamo ziņu aktualizēšana 01.03.2018. – 01.04.2018.

Ziņas iestādēm būs jāievada Sarakstā elektroniski e-pakalpojumā. Sākotnēji katrai iestādei, balstoties uz VID informāciju par nodokļu maksātājiem, Uzņēmumu reģistrs izveidos profilu ar pamatinformāciju. Profili tiks izveidoti iestādēm ar nodokļu maksātāja statusu. Pārējām iestādēm profilus var izveidot augstāka iestāde, proti, augstākai iestādei pašai būs iespēja pievienot savu padotības iestādi. 

Uzņēmumu reģistrs 26.02.2018. izsūtīja aicinājumu uz iestāžu e-pastu adresēm iesniegt datus par savas iestādes lietotāju administratoru. Lietotāju administrators būs tiesīgs ienākt e-pakalpojumā un ievadīt pārējos lietotājus, kuri varēs veikt iestādes datu ievadīšanu un apstiprināšanu.

Pašvaldībām Uzņēmumu reģistrs 28.02.2018. izsūtīja aicinājumu norādīt ziņas par augstākām un padotības iestādēm, lai atvieglotu datu ievadi par padotības iestādēm.

Atbilstoši likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" noteiktajam, iestādēm no 01.03.2018. līdz 01.04.2018. jāprecizē Sarakstā jau pieejamās (no VID iegūtās) ziņas un jānorāda trūkstošās ziņas , kas ierakstāmas Sarakstā. Lai nodrošinātu datu kvalitāti, ja iestāde neautentificēsies e-pakalpojumā un neprecizēs ziņas par sevi, ziņas nebūs publiski pieejamas Sarakstā, kā arī iestādei netiks izveidots eAdreses konts.

Sarakstā iekļaujamo ziņu aktualizēšana pēc 01.04.2018.

Pēc pārejas perioda beigām ikreiz, kad mainīsies iestādes dati, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no izmaiņu rašanās brīža, iestādei jāveic izmaiņas par sevi Sarakstā. Dati būs jāievada e-pakalpojumā (vēstules ne elektroniskā, ne papīra formā netiks pieņemtas).

Par ievadīto datu pareizību ir atbildīgas pašas iestādes. Uzņēmumu reģistrs neveiks datu pareizības pārbaudi. Jāņem vērā, ka Saraksts būs publiski pieejams ikvienam interesentam, tādēļ ikviens sabiedrības loceklis var kontrolēt datu pareizību.

Palīgmateriāli

Informatīvs materiāls par Sarakstu.

Videokonferences ieraksts par Sarakstu.

Kontaktinformācija

Tālrunis  67031703 vai e-pasts info@ur.gov.lv