• lv
  • en

Publiskā persona vai iestāde

Publisko personu un iestāžu saraksta e-pakalpojums

Saraksta e-pakalpojums.

Publisko personu un iestāžu saraksts

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" , kas spēkā stājās 27.06.2017., paredz, ka Uzņēmumu reģistrs veidos un uztur vienotu publisko personu un iestāžu sarakstu (turpmāk – Saraksts), kurā iekļautās ziņas par valsts iestādēm un pašvaldībām brīvi un bez maksas būs pieejamas ikvienam interesentam.

Atzīmējams, ka visi Sarakstā iekļautie dati nodoti Valsts reģionālās attīstības aģentūrai oficiālo elektronisko adrešu kontu izveidei, pamatojoties uz Oficiālās elektroniskās adreses likumā noteikto.

Sarakstā iekļaujamie subjekti

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" paredz Sarakstā iekļaut informāciju par Saeimu un Valsts prezidenta kanceleju, tiesām un prokuratūrām, tiešajām pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām, pastarpinātām pārvaldes iestādēm , kā arī citām valsts institūcijām, kas nav padotas Ministru kabinetam. Tādējādi Sarakstā tiks apkopota informācija par visām valsts iestādēm (t.sk. pašvaldībām). Sarakstā netiek ierakstītas iestāžu struktūrvienības.

Iestādēm jānorāda informācija arī par privātpersonām, kurām tā deleģējusi valsts pārvaldes uzdevumus (Uzņēmumu reģistra reģistros ierakstīto tiesību subjektu nosaukums un reģistrācijas numurs) un augstskolu filiālēm.

Sarakstā iekļaujamo ziņu aktualizēšana

Ikreiz, kad mainās iestādes dati, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no izmaiņu rašanās brīža, iestādei jāveic izmaiņas par sevi Sarakstā. Dati jāievada e-pakalpojumā (vēstules ne elektroniskā, ne papīra formā netiks pieņemtas).

Par ievadīto datu pareizību ir atbildīgas pašas iestādes. Uzņēmumu reģistrs neveic datu pareizības pārbaudi. Jāņem vērā, ka Saraksts būs publiski pieejams ikvienam interesentam, tādēļ ikviens sabiedrības loceklis var kontrolēt datu pareizību.

Palīgmateriāli

Informatīvs materiāls par Sarakstu.

Iestāžu melnraksti.

Kontaktinformācija

Tālrunis  67031703 vai e-pasts info@ur.gov.lv