• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Publiskā persona vai iestāde

Publisko personu un iestāžu saraksta e-pakalpojums

Saraksta e-pakalpojums.

Administratīvi teritoriālā reforma 2021

Ir pieejama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāta rokasgrāmata “Metodika 2021. gada apvienoto pašvaldību darbības uzsākšanai”. Tās mērķis ir sniegt atbalstu pašvaldībām apvienošanās procesā un piedāvāt vadlīnijas par pasākumiem, kas jāveic no jauna izveidotajām pašvaldībām uzreiz pēc darbības uzsākšanas.

Detalizētāka informācija atrodama VARAM mājaslapā sadaļā ATR plānošanas platforma.

Metodika 2021. gada jaunveidojamo novadu pašvaldību darbības uzsākšanai [DOC]. 

Metodikas 19. punktā ir atrodama informācija par Publisko personu un iestāžu (turpmāk PPI) sarakstā veicamajām darbībām.

Informācija par reģistrāciju un izmaiņu veikšanu reģistrētajos datos PPI sarakstā, kā arī informācija par nodokļu maksātāja reģistrācijas numura piešķiršanu, pieejama Metodikas 49.-59. lpp.

Publisko personu un iestāžu saraksts

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"  nosaka, ka Uzņēmumu reģistrs veido un uztur vienotu publisko personu un iestāžu sarakstu (turpmāk – Saraksts), kurā iekļautās ziņas par valsts iestādēm un pašvaldībām brīvi un bez maksas ir pieejamas ikvienam interesentam.

Atzīmējams, ka Sarakstā iekļautie dati tiek nodoti Valsts reģionālās attīstības aģentūrai oficiālo elektronisko adrešu kontu izveidei, pamatojoties uz Oficiālās elektroniskās adreses likumā noteikto.

Ja e-pakalpojums tiek izmantots ar mērķi apskatīt publiski pieejamos datus, aicinām izmantot meklētāju, kas ir pieejams bez autentificēšanās. 

Ja e-pakalpojums tiek izmantots ar mērķi labot savas iestādes datus, aicinām autentificēties.

Pieslēgšanās e-pakalpojumam

Darbam ar e-pakalpojumu ieteicams izmantot pārlūkprogrammu Google Chrome.   

E-pakalpojums pieejams adresē: https://info.ur.gov.lv    

Lai autentificētos, jāizvēlas izvēlne "IEIET".   

Lai iekļūtu e-pakalpojumā, jāautentificējas ar vienoto www.latvija.lv piedāvāto autentifikācijas mehānismu.  

Palīgmateriāli

Darbā ar publisko personu un iestāžu sarakstu ieteicams izmantot lietotāju rokasgrāmatu, kura pēc autentificēšanās atrodama e-pakalpojuma lapas kājenē.   

Sākotnējo profilu izveide

Iestādes sākotnējo profilu izveido iestādes augstākā iestāde caur savu iestādes profilu.

Lietotāja sākotnējo profilu izveido iestādes vadītājs caur savu iestādes lietotāja profilu.

Sarakstā iekļaujamo ziņu aktualizēšana

Ikreiz, kad mainās iestādes dati, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no izmaiņu rašanās brīža, iestādei Sarakstā jāveic izmaiņas par sevi. Datus e-pakalpojumā ievada iestādes profila lietotāji (personas, kurām iestāde ir piešķīrusi tiesības veikt datu ievadi) vai šīs iestādes augstākās iestādes profila lietotāji. Uzņēmumu reģistrs iestādes profila datu ievadi uz iesnieguma pamata neveic. 

Izņēmumu gadījumi:  

Uzņēmumu reģistrs var pievienot profila lietotāju reģistrētai iestādei klienta vietā tikai tad, ja visi e-pakalpojumā esošie lietotāji nav pieejami (piemēram nav vairs darba tiesiskajās attiecībās) un ja konkrētajai iestādei nav augstākas iestādes, kas to varētu izdarīt. 

Uzņēmumu reģistrs var veikt jaunas iestādes pamatprofila (melnraksta) izveidi klienta vietā tikai tad, ja konkrētajai iestādei nav augstākas iestādes, kas to varētu izdarīt.  

Uzņēmumu reģistrs var veikt iestādes profila dzēšanu jeb anulēšanu klientam tikai tad, ja konkrētā iestāde atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 18.17 pantam nav ierakstāma Sarakstā.  

(Iestādes profila dzēšana vai anulēšana Sarakstā nav tas pats, kas iestādes kā tiesību subjekta likvidēšana.) 

Ja ir iestājies kāds no šiem izņēmumu gadījumiem, iestādes vadītājs sagatavo oficiālu iesniegumu (pieteikumu) iestādes profila izveidei vai iestādes profila lietotāju pievienošanai, to paraksta ar drošu e-parakstu un nosūta uz Uzņēmumu reģistra e-adresi vai e-pastu pasts@ur.gov.lv.

Pieteikums jaunas iestādes profila izveidei

Pieteikums lietotāja pievienošanai reģistrētai iestādei

Par visu ievadīto datu pareizību ir atbildīgas pašas iestādes. Uzņēmumu reģistrs neveic datu pareizības pārbaudi. Jāņem vērā, ka Saraksts būs publiski pieejams ikvienam interesentam, tādēļ ikviens sabiedrības loceklis varēs kontrolēt datu pareizību.   

Sarakstā iekļaujamie subjekti

 

Atbilstoši likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 18.17 pantam, Sarakstā ietver informāciju par Saeimu un Valsts prezidenta kanceleju, tiesām un prokuratūrām, tiešajām pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām, pastarpinātām pārvaldes iestādēm , kā arī citām valsts institūcijām, kas nav padotas Ministru kabinetam. Tādējādi Sarakstā tiek apkopota informācija par visām valsts iestādēm (t.sk. pašvaldībām). Sarakstā netiek ierakstītas iestāžu struktūrvienības, taču ir norādāmas ziņas par publiskās personas vai iestādes institucionālo padotību (ja publiskā persona vai iestāde atrodas padotībā).

Lai personas, kas iegūst un izmanto Saraksta informāciju, spētu to izmantot savu funkciju un uzdevumu veikšanai, ļoti būtiski ir ievērot korektas informācijas norādīšanu Sarakstā, jo īpaši attiecībā uz iestāžu klasifikācijas veidu, kā arī institucionālo padotību.

Lai atvieglotu iestāžu klasifikācijas veida un padotības identifikāciju, iesakām izmantot šādu materiālu:

Augstāka iestāde Tiesa
 
Prokuratūra
 
Atvasināta publiska persona
 
Tiešās pārvaldes iestāde
 
Pastarpinātās pārvaldes iestāde
 
Cita valsts pārvaldes iestāde
 
Padotības iestāde
Tiesa x          
Prokuratūra   x        
Tiešās pārvaldes iestāde       x    
Pastarpinātās pārvaldes iestāde     x   x  
Cita valsts pārvaldes iestāde     x     x

 

Norādot informāciju par iestāžu klasifikācijas veidu, ievērojams, ka tiešās pārvaldes iestādes ir visas iestādes, kas juridiski pieder pie Latvijas Republikas. Tās ir ministrijas un citas Ministru kabinetam, Ministru prezidentam vai ministram tieši pakļautas pārvaldes iestādes, kā arī to padotībā esošas iestādes, atvasinātas publiskas personas ir pašvaldības vai citas ar likumu vai uz likuma pamata izveidotas publiskas personas, bet pastarpinātās pārvaldes iestādes ir pašvaldību un citu atvasināto publisko tiesību juridisko personu izveidotās iestādes. Papildus norādāms, ka ar jēdzienu “citas valsts institūcijas” likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” izpratnē apzīmē valsts pārvaldes institūcijas, kurām ar likumu ir noteikta autonoma kompetence, un tās nav padotas nedz Ministru kabinetam, nedz kādai citai institūcijai jeb tā sauktās "neatkarīgās iestādes" vai "patstāvīgās valsts iestādes".

Iestādēm savā profilā jānorāda informācija arī par privātpersonām, kurām tā deleģējusi valsts pārvaldes uzdevumus (Uzņēmumu reģistra reģistros ierakstīto tiesību subjektu nosaukums un reģistrācijas numurs) un augstskolu filiālēm.

 

Kontaktinformācija

Tālrunis 67031703, e-adrese vai e-pasts pasts@ur.gov.lv.