• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Diecēzes reģistrācija

3. Statūti (nolikums, satversme)

Statūtus (nolikumu, satversmi) paraksta pilnvarota persona (pilnvarojumam jābūt ietvertam dibināšanas lēmumā).


 Dokumentā jānorāda:

 • nosaukums un konfesionālā piederība;
 • reliģiskās organizācijas piederība reliģiskajai savienībai (baznīcai), diecēzei vai nodaļai, ja tāda ir;
 • saistības savā darbībā ievērot Latvijas Republikas Satversmi un likumus;
 • mācība (Svētie raksti, dogmatika un konfesionālās īpatnības), reliģisko ceremoniju formas, reliģiskās darbības mērķi un uzdevumi;
 • draudzes pārvaldes struktūra, vadības institūcijas un revīzijas institūcijas ievēlēšanas kārtība, to kompetence;
 • darbības teritorija un vadības atrašanās vieta;
 • draudzes locekļu iestāšanās un izstāšanās kārtība, viņu tiesības un pienākumi;
 • draudzes tiesības, pienākumi, tās manta un finanšu līdzekļi;
 • draudzes  reorganizācijas, likvidēšanās kārtība un likvidēšanās rezultātā palikušā īpašuma turpmāka izmantošana;
 • citus iekšējās dzīves jautājumus.