• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Draudzes reģistrācija

7. Aizpildi reģistrācijas veidlapu

Pieteikuma veidlapu R1 paraksta vadības institūcijas loceklis, kurš saskaņā ar dibināšanas sapulces lēmumu ievēlēts par pārstāvēt tiesīgo personu, vai tam pilnvarota persona( pilnvarojumam jābūt ietvertam dibināšanas sapulces protokolā).


Pieteikumā norāda:

  • nosaukumu;
  • tiesisko formu (draudze);
  • konfesionālo piederību;
  • darbības mērķi;
  • datumu, kad pieņemts lēmums par dibināšanu;
  • darbības teritoriju;
  • juridisko adresi (vadības atrašanās vietu);
  • vadības institūcijas locekļu vārdu, uzvārdu, personas kodu, kā arī amatpersonas, kuras ir tiesīgas pārstāvēt reliģisko organizāciju.

Pirms draudzes reģistrēšanas reģistra iestāde lūdz Tieslietu ministrijas atzinumu par draudzes  statūtos (satversmē, nolikumā) norādīto darbības mērķu un uzdevumu atbilstību normatīvajiem aktiem, kā arī par to, vai draudzes  darbība (mācība) nevar apdraudēt cilvēka tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību.

R1 veidlapa
48KB , DOCX , atjaunots

Nepieciešamības gadījumā veidlapas ailes var kopēt.