• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Draudzes reģistrācija

1. Kopsavilkums

Draudzes dibinātāju vidū jābūt ne mazāk kā 20 Latvijas pilsoņiem vai personām, kuras ir reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā un sasniegušas 18 gadu vecumu. Vienai personai ir tiesības būt tikai par vienas draudzes dibinātāju. Iestāties draudzē un tajā darboties ir tiesības ikvienam Latvijas iedzīvotājam.

Ar draudzes reģistrācijas brīdi reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā draudze iegūst  juridiskas personas statusu.

Likumā noteiktie dokumenti iesniedzami Uzņēmumu reģistram ne vēlāk kā 14 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

  • 2 mēneši (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

Ja draudze pieteikumā norādījusi ziņas par tās piederību reliģiskajai savienībai (baznīcai), diecēzei vai nodaļai, pieteikumam pievieno reliģiskās savienības (baznīcas), diecēzes vai nodaļas vadības iesniegums, kurā tas apliecināts.