• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Draudzes reģistrācija

4. Statūti (nolikums, satversme)

Statūtus (nolikumu, satversmi) paraksta vadības institūcijas loceklis, kurš saskaņā ar  dibināšanas sapulces lēmumu ievēlēts par pārstāvēt tiesīgo vadības institūcijas locekli, vai  tam pilnvarota persona(pilnvarojumam jābūt ietvertam dibināšanas sapulces protokolā).


Dokumentā jānorāda:

 • nosaukums un konfesionālā piederība;
 • reliģiskās organizācijas piederība reliģiskajai savienībai (baznīcai), diecēzei vai nodaļai, ja tāda ir;
 • saistības savā darbībā ievērot Latvijas Republikas Satversmi un likumus;
 • mācība (Svētie raksti, dogmatika un konfesionālās īpatnības), reliģisko ceremoniju formas, reliģiskās darbības mērķi un uzdevumi;
 • draudzes pārvaldes struktūra, vadības institūcijas un revīzijas institūcijas ievēlēšanas kārtība, to kompetence;
 • darbības teritorija un vadības atrašanās vieta;
 • draudzes locekļu iestāšanās un izstāšanās kārtība, viņu tiesības un pienākumi;
 • draudzes tiesības, pienākumi, tās manta un finanšu līdzekļi;
 • draudzes  reorganizācijas, likvidēšanās kārtība un likvidēšanās rezultātā palikušā īpašuma turpmāka izmantošana;
 • citus iekšējās dzīves jautājumus.

Ja draudze atzīst savu piederību pie kādas no valsts teritorijā pastāvošajām konfesijām, tas jānorāda draudzes iesniegumā, ko apstiprina attiecīgās reliģiskās savienības (baznīcas) vadība vai tās uzdevumā — diecēzes vadība.

Ja draudze nevēlas iekļauties kādā no jau esošajām reliģiskajām savienībām (baznīcām), tas jānorāda statūtos (satversmē, nolikumā) ar piebildi, ka draudze darbojas autonomi. Šis noteikums neattiecas uz tām konfesijām, kuru kanoniskie noteikumi nepieļauj autonomu draudžu darbību.