• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Nodaļas reģistrācija

4. Statūti (nolikums, satversme)

Statūtus (nolikumu, satversmi) paraksta pilnvarota persona (pilnvarojumam jābūt ietvertam dibināšanas sapulces protokolā).


Dokumentā jānorāda:

  • nosaukums un konfesionālā piederība;
  • reliģiskās organizācijas piederība reliģiskajai savienībai (baznīcai), diecēzei;
  • saistības savā darbībā ievērot Latvijas Republikas Satversmi un likumus;
  • mācība (Svētie raksti, dogmatika un konfesionālās īpatnības), reliģisko ceremoniju formas, reliģiskās darbības mērķi un uzdevumi;
  • nodaļas pārvaldes struktūra, vadības institūcijas un revīzijas institūcijas ievēlēšanas kārtība, to kompetence;
  • darbības teritorija un vadības atrašanās vieta;
  • nodaļas tiesības, pienākumi, tās manta un finanšu līdzekļi;
  • nodaļas reorganizācijas, likvidēšanās kārtība un likvidēšanās rezultātā palikušā īpašuma turpmāka izmantošana;
  • citus iekšējās dzīves jautājumus.