• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Reliģiskās savienības (baznīcas) reģistrācija

4. Statūti (nolikums, satversme)

Statūtus (nolikumu, satversmi) paraksta amatpersona, kura ir tiesīgas pārstāvēt reliģisko organizāciju savienību, vai dibinātāju pilnvarota persona (pilnvarojumam jābūt ietvertam dibināšanas sapulces protokolā).


 Dokumentā jānorāda:

  • Nosaukums un konfesionālā piederība
  • Saistības savā darbībā ievērot Latvijas Republikas Satversmi un likumus
  • Mācība (Svētie raksti, dogmatika un konfesionālās īpatnības), reliģisko ceremoniju formas, reliģiskās darbības mērķi un uzdevumi
  • Savienības struktūra, vadības un revīzijas komisijas ievēlēšanas kārtība, to kompetence
  • Darbības teritorija un vadības atrašanās vieta
  • Savienību veidojošo draudžu iestāšanās un izstāšanās kārtība, viņu tiesības un pienākumi
  • Savienības tiesības, pienākumi, tās manta un finanšu līdzekļi
  • Savienības likvidēšanās kārtība un likvidēšanās rezultātā palikušā īpašuma turpmāka izmantošana
  • Citus iekšējās dzīves jautājumus