• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Reliģiskās organizācijas iestādes reģistrācija

4. Patiesie labuma guvēji (PLG)

Ņemot vērā reliģisko organizāciju būtību un darbības mērķi, parasti reliģiskās organizācijas iestādei PLG noskaidrot nebūs iespējams, jo faktiski nav tādas fiziskās personas, kurai piederētu reliģiskās organizācijas iestāde, un nav iespējams noteikt fizisko personu vai personas, kuras to kontrolē, vai kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums, kā tas ir noteikts Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk – Likums) ietvertajā PLG termina skaidrojumā. Vienlaikus minētais neizslēdz iespējamību, ka arī attiecībā uz reliģiskās organizācijas iestādēm iespējami gadījumi, kad reliģiskās organizācijas iestādē ir saņemta vai iegūta informācija par tās PLG. Plašāk lasiet sadaļā Patieso labuma guvēju skaidrojums.


Par reliģiskās organizācijas iestādes PLG jānorāda:

 1. vārds;
 2. uzvārds;
 3. personas kods (ja tāda nav - dzimšanas datums, mēnesis, gads, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un iestāde, kas dokumentu izdevusi);
 4. valstspiederība;
 5. pastāvīgās dzīvesvietas valsts;
 6. veids, kā tiek īstenota kontrole pār reliģiskās organizācijas iestādi;
  1. caur statusu juridiskajā personā (ja PLG ir vadības institūcijas loceklis, kurš ir tiesīgs pārstāvēt reliģiskās organizācijas iestādi)
   1. kā izpildinstitūcijas vai pārvaldes institūcijas pārstāvis;
  2. kā atsevišķa persona, kas kontrolē (ja PLG netiešā veidā kontrolē vadības institūcijas locekli, kurš ir tiesīgs pārstāvēt reliģiskās organizācijas iestādi):
   1. uz pilnvarojuma līguma pamata;
   2. uz darījuma attiecību pamata;
  3. cits (brīvs teksta lauks ar iespēju ierakstīt nedefinētu veidu);
 7. informācija par personu ar kuras starpniecību tiek īstenota kontrole (norāda, ja tiek norādīts kāds no 6.2. vai 6.3. apakšpunktā minētajiem veidiem, kādā tiek īstenota kontrole):
  1. fiziskai personai vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, mēnesis un gads).

Ja reliģiskās organizācijas iestāde ir izmantojusi visus iespējamos noskaidrošanas līdzekļus un secinājusi, ka nav iespējams noskaidrot nevienu fizisko personu — PLG, kā arī ir izslēgtas šaubas, ka reliģiskās organizācijas iestādei ir PLG, to apliecina pieteikumā, norādot pamatojumu.

Uzņēmumu reģistram ir tiesības pieprasīt dokumentu, kas apstiprina PLG identificējošās informācijas atbilstību (notariāli apliecinātu personu apliecinošā dokumenta kopiju, ārvalsts iedzīvotāju reģistra izziņu vai citus minētajiem dokumentiem pielīdzināmus dokumentus), kā arī PLG īstenotās kontroles dokumentāro pamatojumu un dokumentu, kas pamato apliecinājumu, ka PLG noskaidrot nav iespējams!”