• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Šķīrējtiesas reģistrācija

6. Aizpildi reģistrācijas veidlapu

Pieteikuma veidlapu ŠT1 paraksta šķīrējtiesas dibinātājs.


Pieteikumā norāda:

 • šķīrējtiesas nosaukums;
 • šķīrējtiesas atrašanās vietas adrese;
 • katra šķīrējtiesas šķīrējtiesnešu sarakstā iekļautā šķīrējtiesneša vārds un uzvārds personas kodu (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi);
 • pieteikumam pievienotos dokumentus (dokumenta nosaukums un eksemplāru un lapu skaits);
 • ziņas par valsts nodevas samaksu (maksājuma references numurs (ja tas ir zināms), maksājuma datums, maksājuma dokumenta numurs, samaksātā summa, maksātāja – juridiskās personas – nosaukums un reģistrācijas numurs vai maksātāja – fiziskās personas – vārds, uzvārds un personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)).; Ziņas par valsts nodevas samaksu var nenorādīt, ja pieteikumam pievieno maksājumu apliecinošu dokumentu, kurā ir norādītas šajā punktā minētās ziņas;
 • veidu, kādā tiks saņemts Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmums par ieraksta izdarīšanu reģistrā, šķīrējtiesas reģistrācijas atlikšanu vai atteikumu izdarīt ierakstu reģistrā:
  • pa pastu (dokumentus uz šķīrējtiesas atrašanās vietas adresi);
  • uz pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi (lēmums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu);
  • uzņēmumu reģistra nodaļā, kur iesniegts pieteikums.;
 • ja vēlas, – kontaktinformāciju saziņai (elektroniskā pasta adresi vai tālruņa numuru).
ŠT1 veidlapa
28,3KB , DOCM , atjaunots

Nepieciešamības gadījumā veidlapas ailes var kopēt.