• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Šķīrējtiesas reģistrācija

4. Pārbaudi adresi

Šķīrējtiesas atrašanās vietas adrese ir adrese, kura ierakstīta šķīrējtiesu reģistrā. Pastāvīgajai šķīrējtiesai adresētie dokumenti nosūtāmi uz tās atrašanās vietas adresi. Šķīrējtiesas atrašanās vietas adrese obligāti norādāma šķīrējtiesas mājaslapā.


Nosacījumi juridiskas adreses reģistrācijai:

  • juridiskajai adresei jāsaskan ar Valsts adrešu reģistra informāciju. Bezmaksas adreses pārbaude valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā kadastrs.lv;
  • pastāvīgās šķīrējtiesas dibinātājs iesniedz Uzņēmumu reģistram nekustamā īpašuma (ēkas vai dzīvokļa īpašuma) īpašnieka izsniegtu piekrišanu šķīrējtiesas atrašanās vietas adreses reģistrācijai attiecīgajā ēkā vai dzīvokļa īpašumā. Piekrišanā norāda nekustamā īpašuma adresi, kadastra numuru, kadastra apzīmējumu (ja nekustamais īpašums sastāv no vairākām ēkām) un īpašnieka vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) vai nosaukumu (firmu) un reģistrācijas numuru. Piekrišana nav jāiesniedz, ja šķīrējtiesas atrašanās vietas adrese tiek reģistrēta šķīrējtiesas dibinātājam piederošās telpās;
  • ja nekustamais īpašums sastāv no vairākām telpu grupām, nepieciešams norādīt precīzu telpu grupas numuru, kurā tiek reģistrēta juridiskā adrese.