• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Šķīrējtiesas nosaukuma maiņa

4. Aizpildi reģistrācijas veidlapu

Pieteikuma veidlapu Št2 paraksta šķīrējtiesas dibinātājs.


Pieteikumā norāda:

 • Šķīrējtiesas reģistrācijas numuru un nosaukumu
 • Ziņas par izmaiņu pieteikuma būtību - šķīrējtiesas reglamenta grozījumu reģistrācija un izmaiņas šķīrējtiesas nosaukumā (norāda jauno nosaukumu)
 • Pieteikumam pievienotos dokumentus (dokumenta nosaukums un eksemplāru un lapu skaits)
 • Ziņas par valsts nodevas samaksu (maksājuma references numurs (ja tas ir zināms), maksājuma datums, maksājuma dokumenta numurs, samaksātā summa, maksātāja – juridiskās personas – nosaukums un reģistrācijas numurs vai maksātāja – fiziskās personas – vārds, uzvārds un personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)).; ziņas par valsts nodevas samaksu var nenorādīt, ja pieteikumam pievieno maksājumu apliecinošu dokumentu, kurā ir norādītas šajā punktā minētās ziņas
 • Veidu, kādā tiks saņemts Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmums par ieraksta izdarīšanu reģistrā, šķīrējtiesas reģistrācijas atlikšanu vai atteikumu izdarīt ierakstu reģistrā:
  • pa pastu (dokumentus nosūta uz šķīrējtiesas atrašanās vietas adresi);
  • uz pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi (lēmums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu);
  • Uzņēmumu reģistra nodaļā, kur iesniegts pieteikums;
 • Ja vēlas, – kontaktinformāciju saziņai (elektroniskā pasta adresi vai tālruņa numuru)
ŠT2 veidlapa
31,5KB , DOCM , atjaunots

Nepieciešamības gadījumā veidlapas ailes var kopēt.