• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Šķīrējtiesas likvidācija

2. Aizpildi reģistrācijas veidlapu

Pieteikuma veidlapu ŠT3 paraksta šķīrējtiesas dibinātājs.


Darbības izbeigšanas pieteikumā norāda: 

 • šķīrējtiesas reģistrācijas numuru un nosaukumu;
 • pieteikumam pievienotos dokumentus (dokumenta nosaukums un eksemplāru un lapu skaits);
 • ziņas par valsts nodevas samaksu (maksājuma references numurs (ja tas ir zināms), maksājuma datums, maksājuma dokumenta numurs, samaksātā summa, maksātāja – juridiskās personas – nosaukums un reģistrācijas numurs vai maksātāja – fiziskās personas – vārds, uzvārds un personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)).; ziņas par valsts nodevas samaksu var nenorādīt, ja pieteikumam pievieno maksājumu apliecinošu dokumentu, kurā ir norādītas šajā punktā minētās ziņas;
 • veidu, kādā tiks saņemts Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmums par ieraksta izdarīšanu reģistrā, šķīrējtiesas reģistrācijas atlikšanu vai atteikumu izdarīt ierakstu reģistrā:
  • pa pastu (dokumentus nosūta uz šķīrējtiesas atrašanās vietas adresi);
  • uz pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi (lēmums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu);
  • Uzņēmumu reģistra nodaļā, kur iesniegts pieteikums.;
 • ja vēlas, – kontaktinformāciju saziņai (elektroniskā pasta adresi vai tālruņa numuru).
ŠT3 veidlapa
25,3KB , DOCM , atjaunots

Nepieciešamības gadījumā veidlapas ailes var kopēt.